กรมการกงสุลเปิดให้ประชาชน ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 63

ads

ของขวัญปีใหม่ 2020 ทำ Passport วันเสาร์ และแปลเอกสารฟรี

ในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ หลายคนคงวางแผนจะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศกัน แต่ว่าพาสปอร์ตใกล้หมดอายุหรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งยังไม่เคยทำพาสปอร์ต กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอมอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชนสามารถมาทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ หมดกังวลเรื่องลางาน ทำได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคม และยังไม่หมดเพียงเท่านั้น กรมการกงสุลยังแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษฟรีให้อีกด้วย

ข่าวดีในช่วงปีใหม่ 2563 นี้ ใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวปีใหม่ที่ต่างประเทศและต้องทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่ต้องลางานไปทำพาสปอร์ตในวันธรรมดาแล้ว เพราะกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน เปิดให้ประชาชนทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคม 62 และวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มกราคม 63 เวลา 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่ง ได้แก่ ปิ่นเกล้า SC Plaza สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์, สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี (เฉพาะการทำหนังสือเดินทางธรรมดาและจัดส่ง EMS และนำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดมาด้วย)

นอกจากนี้กรมการกงสุลยังมอบของขวัญปีใหม่อีกหนึ่งชิ้นให้ประชาชน บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษฟรี โดยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท ได้แก่ บัตรประชาชน, แบบรับรองการทะเบียนราษฎร, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, มรณบัตร, ใบสำคัญการสมรส, ทะเบียนสมรสและบันทึก, ใบสำคัญการหย่า, ทะเบียนหย่าและบันทึก, ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว, บันทึกฐานะแห่งครอบครัว, หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม, หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล, หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว, หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล, หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล, หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส, หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร, หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มารับบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-572-8442

ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

สำหรับผู้ที่จะไปทำพาสปอร์ตท่องเที่ยว มีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

กรณีมีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีใช้บัตรข้าราชการให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย) หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฏกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
  • หากมีการเปลี่ยนชื่อ ให้นำเอกสารการเปลี่ยนชื่อมาประกอบเป็นหลักฐานด้วย

กรณีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์

  • บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฏหมายกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
  • หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน

กรณีมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

  • สูติบัตรฉบับจริง กรณีฉบับสำเนา ต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรือเขต
  • บัตรประชาชนหรือบัตรที่ใช้แทนตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยฉบับจริงของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในกรณีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อ ให้นำเอกสารมาแสดงด้วย
  • หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาหรือมารดา ในกรณีไม่มาแสดงตัวในวันที่ทำพาสปอร์ต

ใครที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปีใหม่นี้ ขอให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง และสามารถไปทำพาสปอร์ตในวันเสาร์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางข้างต้นได้ สะดวกสบาย ไม่ต้องลางานไปทำในวันธรรมดา

READ MORE>>>