ตกงานช่วงโควิดประกันสังคมจ่ายเท่าไหร่ ต้องทำยังไงบ้าง

ควรรู้ตกงาน ว่างงานช่วงโควิด ประกันสังคมเยียวยาเท่าไหร่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันสังเกตได้ว่าลูกจ้างหลายคนประสบปัญหาการถูกเลิกจ้าง หรือ ปัญหาว่างงาน ทำให้ขาดรายได้ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถยื่นขอสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน กับสำนักงานประกันสังคมในการเยียวยาจากการได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและการแพร่ระบาดของ Covid-19

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานกรณีสุดวิสัย
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานกรณีสุดวิสัย

โดยประกันสังคมมอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถยื่นรับสิทธิประโยชน์ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยพร้อมเยียวยา 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากทางรัฐได้มีคำสั่งล็อกดาวน์และปิดสถานที่ชั่วคราวรวมถึงการกักตัวเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด โดยทางประกันสังคมได้พิจารณาจ่ายตามกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 ซึ่งให้ทางด้านนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และรับรองกรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่ว่างงาน และไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เงินเยียวยาจากประกันสังคมกรณีว่างงาน

ขั้นตอนการยื่นรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมจากเหตุสุดวิสัย

ลูกจ้าง : กรอกเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม สปส. 2-01/7 และมอบให้นายจ้างพร้อมแบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกจ้างที่กักตัวต้องใช้เอกสาร ใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคสั่งให้กักตัวประกอบ

นายจ้าง : รวบรวมเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทน  (สปส. 2-01/7) จากลูกจ้างและนายจ้างต้องนำเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนบันทึกข้อมูลในระบบ E-service พร้อมนำเอกสารเหล่านั้นส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงระบบ E-service

เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างครบถ้วน จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรกโดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ สำหรับส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบตามกำหนด

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานทั่วไป ประกันสังคม

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานทั่วไป (ไม่ใช่จากเหตุสุดวิสัย) ทั้งในกรณีถูกเลิกจ้าง กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

กรณีเลิกจ้าง

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 200 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปี

กรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไม่เกิน 90 วัน  ภายในระยะเวลา 1 ปี

**กรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตามข้อ 1 และ2  เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 200 วัน แต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุตามข้อ 2 เกินหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ขอยื่นรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
 • หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน จากธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565)

อีกหนึ่งช่องทางช่วยเหลือเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งรูปแบบของกรณีว่างงานทั่วไป หรือว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดเช่นนี้ พร้อมทั้งรอลุ้นมาตราเยียวยาอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33, ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในการเยียวยาเงิน 2,500 และ 5,000 บาทรอบ 2

 READ MORE :