มนุษย์เงินเดือนลาออกจากงาน ได้เงินชดเชยเท่าไร จากประกันสังคม

การลาออก ถือเป็นเรื่องปกติของการทำงาน อาจด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือน ค่าแรงที่ได้รับ งานที่ไม่ตรงตามความต้องการ อายุมากเกินไป และอีกมากมาย ปัจจัยการลาออกขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคล หรือ ตามเงื่อนไขบริษัท ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตาม เมื่อคุณตัดสินใจลาออกจากงาน และยังเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม (มาตรา 33) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ในอัตราร้อยละ 5 เพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ชราภาพ คลอดบุตรทุพพลภาพ ตาย และการว่างงาน ทดแทนรายได้และได้รับการรักษาพยาบาล

คำถามที่ว่า ลาออกแล้ว ต้องดำเนินการอะไรกับประกันสังคมหรือไม่ ได้เงินชดเชยประกันสังคมเท่าไหร่ หากมีการดำเนินการต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงยังมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย หรือ สิทธิ์อื่นๆ อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล ยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า วันนี้เรามาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆ กัน

เงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออก

แจ้งประกันสังคม เพื่อรับเงินชดเชยว่างงาน

ในกรณีที่คุณลาออกจากงาน และอยู่ในช่วงที่ยังไม่มีงานทำ ไม่มีเงินเดือน สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยได้ ดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน

คุณจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออก หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้

2. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน 

โดยยื่นขอรับสิทธิ์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมเอกสารสำคัญที่ต้องแนบ ดังนี้

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณีว่างงาน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือ สำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงาน (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้)
  • หนังสือ หรือ คำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน เช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย เป็นต้น

3. รายงานตัวกับสำนักงานจัดหางาน

กรณีที่คุณต้องการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน จะต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรับเงินว่างงาน ผ่านเว็บไซต์สำนักจัดหางาน empui.doe.go.th เงินที่ได้รับแต่ละเดือนจะโอนเข้าบัญชีที่ยื่นเรื่องไว้ ภายใน 5-7 วันทำการ นับจากวันที่อนุมัติและรายงานตัว

เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน empui.doe.go.th

ประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยเท่าไร? กรณีลาออกจากงาน

ในกรณีลาออกจากงานโดยสมัครใจ ได้รับเงินทดแทนว่างงาน ไม่เกินปีละ 90 วัน ในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย  เช่น  เงินเดือน 10,000 บาท รับเงินทดแทน เดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่…กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน ไม่เกินปีละ 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เช่น  เงินเดือน 20,000 บาท รับเงินทดแทน เดือนละ 7,500 บาท

สำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยประกันสังคม จะต้องทำการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออกเท่านั้น แต่…สำหรับลาออกเองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มเป็นร้อยละ 45 ของค่าจ้างเฉลี่ย แต่ไม่เกิน 90 วัน

ลาออกจากงาน ใช้สิทธิประกันสังคมได้ไหม?

เมื่อคุณตัดสินใจลาออกจากงาน นั่นหมายความว่า คุณไม่ได้ส่งเงินสมทบแล้ว ผู้ประกันตนยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่างๆ ทั้งกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร ได้เหมือนเดิมต่ออีก 6 เดือน หลังจากลาออก หลังจาก 6 เดือนไปแล้ว ยังไม่ได้ทำงานใหม่ สิทธิการเป็นผู้ประกันมาตรา 33 จะสิ้นสุดลง

***สิทธิประกันสังคม มาตรา 33 กลับมาใช้ได้อีกครั้งเมื่อคุณมีงานใหม่ โดยนายจ้างจะเป็นผู้ยื่นเรื่องดำเนินการกับประกันสังคม


ใช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และวิกฤตบ้านเมืองเช่นนี้ การมีงานประจำทำที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ก่อนตัดสินใจลาออกจากงานควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน เพราะหากคุณตัดสินใจพลาดไปแล้ว คุณอาจเป็นหนึ่งคนที่ต้องตกงาน หรือ ว่างงาน อาจผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของคุณ ดังนั้นควรดูเหตุและผลที่เหมาะสมและทางออกที่ดีที่สุด

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม