Home สำรวจตลาด ข่าวสาร กักตัว 14 วันเบิกประกันสังคมได้ไหม ได้เท่าไหร่

กักตัว 14 วันเบิกประกันสังคมได้ไหม ได้เท่าไหร่

เงื่อนไขจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมกรณีลูกจ้างว่างงานเพราะกักตัว

สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันยังคงวิกฤตต่อเนื่องแม้จะผ่านช่วงล็อกดาวน์มาแล้วเกือบสองเดือนเต็มก็ตาม แต่ผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิตยังคงมีจำนวนมากไม่ทุเลาลงแต่อย่างใด ท่ามกลางวิกฤตที่เป็นอยู่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกลุ่มใหญ่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการปฎิบัติตามคำสั่งตามมาตรการของทางภาครัฐ

อย่างไรก็ตามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดหาวิธีการเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในทุกสาขาวิชาชีพผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เรารักกัน, คนละครึ่ง, ยิ่งใช้ยิ่งได้, เราชนะ, โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน โดยหลายโครงการได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และหนึ่งในหน่วยงานที่ถือเป็นแม่ทัพหน้าที่คอยทำหน้าที่ก็คือสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน นั่นเองที่ล่าสุดได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโควิดให้ได้รับเงินเยียวยาจากค่าบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องกักตัว

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมกรณีค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว แยกกักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) เพื่อรอการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงผู้ประกันตนรักษาในสถานพยาบาล และกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด

กักตัว 14 วันเบิกประกันสังคมได้ไหม
เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนที่จำเป็นต้องกักตัว

รวมถึงกรณีที่แพทย์พิจารณาตามอาการแล้วเห็นสมควรให้ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้านได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทาง สปส. จะจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลรักษาดังต่อไปนี้

  • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น และค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  • ค่ายาที่ใช้รักษา
  • ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล
  • ค่าบริการ X-ray ทรวงอก
กักตัว 14 วันเบิกประกันสังคมได้ไหม
เงื่อนไขจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมกรณีลูกจ้างว่างงานเพราะกักตัว

การเบิกเงินใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขรักษาตัวจากอาการป่วยโควิดที่บ้านและรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือรักษาในโรงพยาบาลสนาม หรือรักษาที่ศูนย์แยกกักในชุมชน หรือรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในโรงงาน/สถานประกอบการ สำหรับหลักฐานประกอบการขอเบิกค่าทดแทนกรณีกักตัว 14 วันของผู้ประกันตน มีดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่รับผิดชอบการรักษา หรือบันทึกภาพหน้าจอจากแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) หรือโปรแกรมอื่นใด ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสถานพยาบาลที่รับการรักษาผู้ประกันตน และ
2. สำเนาเวชระเบียน ที่ได้จากการบันทึกหน้าจอจากแอปพลิเคชั่นไลน์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดระบุวันที่เริ่มรักษา จนสิ้นสุดการรักษา รวมไปถึงการให้หยุดพักรักษาตัวต่อ

กรณีการขาดไร้รายได้

ในกรณีที่ผู้ประกันตนขาดไร้รายได้จากการติดโควิดไม่สามารถทำงานได้ หรือได้รับผลกระทบจากการที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการลงอันเนื่องมาจากปฎิบัติตามคำสั่งของทางภาครัฐ ผู้ประกันตนจะได้รับค่าทดแทนการขาดไร้รายได้เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน 1 ปีปฏิทิน แต่ไม่เกิน 180 วัน) โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ และพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ผู้ประกันตนลาป่วย 30 วันแรกได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกขาดรายได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ให้ติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศตามที่ท่านสะดวก และทั้งหมดนี้ก็คือสิทธิของผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินเยียวยาอันเนื่องมาจากค่าบริการทางการแพทย์กรณีกักตัวเพื่อรักษาอาการติดเชื้อโควิด (กลุ่มสีเขียว) รวมไปถึงกรณีขาดไร้รายได้เพราะติดโควิด ที่ทางสำนักงานประกันสังคมจะเข้ามาดูแลในส่วนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม