ธอส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รอบใหม่

ads

โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารบ้านของคนไทย ที่มีเป้าหมายให้คนไทยได้มีบ้าน ล่าสุดออก 4 มาตรการช่วยลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 (รอบใหม่) ผ่านโครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564 ให้ลูกค้าธนาคารเลือกจ่ายเงินค่างวดสินเชื่อบ้านลดลงเหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ผ่านการลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 26 ก.พ.64

4 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 9 สำหรับลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวด ผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 ม.ค. 64

มาตรการที่ 10 สำหรับลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.- ก.ค.64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 26 ก.พ.64

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส.
สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.-ก.ค. 64) ลงทะเบียนผ่านแอป GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 26 ก.พ.64

มาตรการที่ 12 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต
1.ลดเงินงวดผ่อนชำระ(ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหรือไม่เกิน มิ.ย.64 หรือ
2. พักชำระหนี้ถึงมิ.ย. 64 ในกรณีที่ได้รับผลกระทบทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการชำระหนี้
** ติดต่อยื่นคำขอเข้ามาตรการที่ 12 ได้ที่สาขาทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.64

ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2564
ธอส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

ทั้งนี้ลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ 9-11 ระยะแรก ต้องดาวน์โหลดหลักฐานยืนยันว่ามีผลกระทบทางรายได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น GHB ALL ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น ส่วนดอกเบี้ยประจำงวดที่ตัดชำระไม่หมดในขณะที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ธนาคารจะเปิดให้ลูกค้าทยอยผ่อนชำระได้จนถึงก่อนวันที่ลูกค้าจะครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ หรือก่อนปิดบัญชีเงินกู้

สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคารกำหนด และยังมีปัญหาด้านรายได้ทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามปกติ ธนาคารพร้อมพิจารณาขยายความช่วยเหลือในรูปแบบการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นรายกรณีต่อไป

ส่วนกรณีที่หน่วยงานที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งมายังธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่กู้เงินกับธนาคารต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

ที่มา : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คลิกดูผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อบ้าน” ทั้งหมดที่นี่

อ่านเพิ่มเติม