Home อื่นๆ การศึกษา โปรโมชั่น อบรมหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง จาก 3M

โปรโมชั่น อบรมหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง จาก 3M

ป้องกันการพลัดตกจากที่สูง

หลักสูตรการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฎิบัติงาน

 

ทุกวันนี้ตั้งแต่ประเทศเราพัฒนาก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (และในอนาคตก็เตรียมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0)  ประเทศก็มีการพัฒนาด้านการก่อสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะคอนโด ตึกราบ้านช่อง ตลอดจนการปีนขึ้นที่สูงเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค

 

และบางพื้นที่  ก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐโดยตรง แต่กลับเป็นผู้รับเหมา ที่ต้องคลุกคลีกับการทำงานบนพื้นที่ไม่ปลอดภัย  หนึ่งในนั้นก็คือ การปีนป่าย และ การทำงานบนที่สูง แม้ว่าบริษัทหรือองค์กร จะมีเจ้าหน้าที่จัดการด้านความปลอดภัยอยู่แล้ว (จป.)  แต่นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานและเอาตัวรอดเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงอีกด้วย  ซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดๆ  บริษัทจะไม่จัดการไม่ได้  เพื่อประโยชน์ขององค์กรเองที่จะได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญกับการทำงานบนที่สูง  และเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง

 

ป้องกันการพลัดตกจากที่สูง

ตามประกาศของกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการให้บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2551  ได้คุ้มครองผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่สูง  ซึ่งหน่วยงานหรือบริษัทต้องจัดการอบรมเพื่อให้ผู้ทำงานได้มีความปลอดภัยในการทำงานด้วย

 

ลักษณะงานที่ต้องทำในพื้นที่สูง ได้แก่  งานก่อสร้าง  (ไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างอาคาร, ทางรถไฟ, สร้างสนามบิน, ท่าเรือ, รั้ว, กำแพง, ที่จอดรถ) ทั้งนี้ยังรวมถึงการดัดแปลง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง และเคลื่อนย้าย รื้อถอนสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย   โดยลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง มีดังนี้

 

อาชีพ

ลักษณะงาน

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและรื้อถอน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกชนิด รวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซม
อาชีพที่ต้องควบคุมอาคาร อาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร ดูแล และตรวจสอบความปลอดภัย
อาชีพที่ต้องอยู่ในเขตก่อสร้าง ต้องคลุกคลีอยู่กับพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่นายจ้างกำหนด
อาชีพที่ต้องอยู่ในเขตพื้นที่อันตราย บริเวณนั่งร้าน หรือ ใช้งานปั้นจั่น หรือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้าง
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้งานเครื่องมือที่ต้องใช้ไฟฟ้า ที่อยู่บนที่สูง
อาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับเสาเข็ม – เครื่องตอกเสาเข็ม ใช้งานเครื่องตอกเสาเข็ม และต้องบังคับ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเสาเข็มเจาะ ทำงานเกี่ยวข้องกับงานเสาเข็มเจาะ ที่ต้องใช้เครื่องมือเจาะนำดินออกจากหลุม และเทคอนกรีต
อาชีพที่ต้องใช้แคร่ลอย – นั่งร้าน อาชีพที่ต้องปีนหรือนั่ง บน แคร่ลอย บนเรือ แพ โป๊ะ หรือที่ใช้ในงานก่อสร้าง
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์ขนส่ง – ลิฟท์ชั่วคราว – ลวดสลิง ใช้ลิฟท์ขนส่ง หรือ ซ่อมแซมลิฟท์ขนส่ง เพื่อใช้ขนอุปกรณ์หรือบุคคลขึ้นไปบนงานก่อสร้าง
อาชีพวิศวกร ที่ต้องปีนขึ้นไปบนพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและดูแลควบคุมงานก่อสร้าง

 

ป้องกันการพลัดตกจากที่สูง

โดยปกติแล้วหากลักษณะงานเกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป ทางเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมางานจะต้องทำแผนงานด้านความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างด้วย ขออนุญาตคัดนำเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกจ้างมาให้อ่านกันดังนี้

ลักษณะงานก่อสร้าง

การจัดการความปลอดภัย

1) งานก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้น

ไป และมีพื้นที่รวมทุกชั้นเกิน 1,000 ตารางเมตร
2) งานเกี่ยวกับสะพานที่มีช่วงความยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
3) งานขุดหรือซ่อมแซม รื้อถอน ระบบสาธารณูปโภค  ที่ลึกตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป

4) งานอุโมงหรือทางลอด

5) อื่นๆ (ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด)

1) ให้นายจ้างจัดทำพื้นที่งานก่อสร้างให้มั่นคงรองรับน้ำหนักเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย
2) ให้นายจ้างจัดให้มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อนทำงานและแต่ละขั้นตอนการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
3) ให้นายจ้างจัดให้มีระบบรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง
4) ในกรณีที่มีการใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้าง  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการเก็บรักษาและดูแลความปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน วัตถุระเบิน ดอกไม้เพลิง เพื่อไม่ให้บุคคลนำไปใช้ในทางอื่น
5) ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานก่อสร้างบนพื้นต่างประดับที่สูง 1.50 เมตรขึ้นไป นายจ้างจะต้องมีบันได หรือ ทางลาด พร้อมกับติดตั้งราวกั้นตกที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

6) ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานก่อสร้างขณะเกิดภัยธรรมชาติ

 

7) ให้นายจ้างติดตั้งให้มีแสงสว่างฉุดเฉินให้เพียงพอในเขตก่อสร้างในขณะที่ไฟฟ้าดับ

 

8) ให้ติดป้ายเตือน ณ ทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างที่อันตราย

 

9) ให้นายจ้างติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในยามฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล ดับเพลิง หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ที่ใกล้เคียงเขตก่อสร้างอย่างเห็นได้ชัด

 

10) ให้นายจ้างติดประกาศป้ายเตือนและป้ายบังคับในเขตก่อสร้าง

 

11) ให้นายจ้างจัดฝึกอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานเป็นระยะๆ เช่น การใช้ เครื่องจักร และรหัสสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

12) ในกรณีที่นายจ้างจัดรับส่งลูกจ้างไปยังสถานที่ก่อสร้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมและปลอดภัย

 

เนื่องจากลูกจ้างต้องใช้เวลาทำงานบนที่สูงเป็นเวลานาน  และต้องทำงานร่วมกับเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ  จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะเรื่องความปลอดภัย และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัท 3M ถือได้ว่าได้จัดทำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอย่างเป็นสากล   และตอนนี้ 3M เองก็มีคอร์สจัดการการอบรมด้านความปลอดภัยมาให้คนไทยได้สัมผัสถึงที่ จากแต่ก่อนที่เราต้องลงทะเบียนเรียนอบรมกับสถาบันที่เปิดขึ้นมาใหม่ และไม่ได้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นของตัวเอง  ซึ่งหากบริษัทหรือองค์กรใดสนใจ ก็สามารถติดต่อได้กับทาง 3M ที่ให้คุณเลือกฝึกได้ที่ไซท์งานจริงที่บริษัทของคุณหรือที่ศูนย์ฝึกอบรม 3M ประเทศไทย

  • ราคา 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 175 บาท และภาษี ณที่จ่ายา 75 บาท รวมเป็น 2,600 บาท)
  • ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 7 ชั่วโมง
  • เริ่มฝึกอบรม 00 น. และสิ้นสุดในเวลา 15.45 น. และทดสอบภาคทฤษฎีและประเมินผลการฝึกอบรม ในเวลา 15.45-16.30 น.
  • จำนวนผู้เข้าอบรมต่อครั้ง 15 คน
  • ใบประกาศนี้จะออกในนาม 3M-Capital Safety Thailand โดยใบประกาศนี้มีอายุ 2 ปี นับจากวันรับรอง
  • ผู้จบหลักสูตรจะได้รับความรู้ด้านทฤษดีและปฏิบัติ เพื่อแยกแยะและประเมินสถานการณ์อันตรายบนที่สูง  และควบคุมได้  ได้เรียนรู้การใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยอย่างถูกต้อง
  • สอบถามข้อมูล รายละเอียดหลักสูตร โทร 0 2106 8259

ระยะเวลาการอบรม

รายละเอียดกิจกรรม

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน และ รับเอกสาร
8.30 – 10.15 น. – เรียนรู้ด้านกฎหมายและมาตรฐาน หน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูงและการป้องกันการตกจากที่สูง

– เรียนการประเมิน ควบคุม อันตราย ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานบนที่สูง

– เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ สำหรับการโรยตัว และรักษาความปลอดภัยกับการทำงานบนที่สูง

10.15-10.30 น. พัก
10.30 – 12.00 น. – เรียนรู้ และตรวจสอบระบบยับยั้งการตกส่วนบุคคลก่อนใช้งาน และการเคลื่อนที่บนที่สูง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 13.30 น. – การเลือกใช้อุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วนบุคคล (Fall Arrest Systems) และการช่วยเหลือแบบฉุกเฉิน
13.30 – 14.30 น. – ภาคทฤษฎีใช้อุปกรณ์ยับยั้งการตกส่วนบุคคล (PFAS)  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง
14.40 – 14.45 น. พัก
14.45 – 15.45 น. – ข้อควรปฏิบัติ เมื่อตนเองเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกบนที่สูง- – ข้อควรปฏิบัติ เมื่อพบผู้อื่นเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุจากการตกบนที่สูง

– การปฐมพยาบาลพื้นฐาน

15.45 – 16.30 น. สอบภาคทฤษฎี และ ประเมินผลการฝึก

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูรายละเอียด และโปรโมชั่นการฝึกอบรมได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้ และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนฝึกอบรม  ต้องแจ้งให้กับทางศูนย์ทราบล่วงหน้าก่อน 7 วัน  ต้องแจ้งรายละเอียด ชื่อ – สกุล ผู้รับอบรม เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันฝึกอบรมเพื่อใช้ออกใบประกาศ และสามารถออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

 

ดู โปรโมชั่น หลักสูตรการฝึกอบรม 3M Delivery ทั้งหมดที่นี่ >>
Exit mobile version