นำร่องหักเงินเดือนกรมบัญชีกลาง สำหรับลูกหนี้กยศ. เริ่มมิถุนายนนี้

กยส. หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ให้ นักเรียนและนักศึกษาได้นำเงินกองทุนมากู้ยืมเรียน สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพี่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกัการศึกษา  และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา และทำการใช้คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นร้อยละ 1ต่อปี โดยต้องคืนกองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ โดยในปีนี้ทาง กยส. ได้เตรียมบังคับใช้กฏหมาย เพื่อให้นายจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน หักเงินเดือนลูกจ้างที่ค้างชำระเงินกู้ยืมทางการศึกษา เริ่มหักเงินข้าราชการกลุ่มแรก เดือน มิ.ย. ส่วนเอกชนเริ่ม ต.ค.

โดยทาง กยศ. นั้นจะใช้ระบบหักหนี้จากเงินเดือนของราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการอื่น ๆ โดยเริ่มนำร่องจากข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการอื่น ๆ เริ่มนำร่องจาก “กรมบัญชีกลาง” เป็นที่แรก และจากนั้นจะทำการทยอยหักหนี้จากบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีข้าราชการถึง 2 ล้านคน และในจำนวนเหล่านี้มีผู้ที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ถึง 2 แสนคนว่า สาเหตุที่กองทุน กยศ. นั้นได้นำร่องหักหนี้เงินกองทุน จากบัญชีเงินเดือนของราชการ เนื่องจากรมบัญชีกลางนั้นเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจ่ายเงินเดือนของราชการ

สำหรับข้อมูลการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และการชำระหนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2560 มีนักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนไปแล้ว 5.4 ล้านราย เป็นผู้กู้ยืมจากกองทุน กยศ. จำนวน 4.9 ล้านราย และผู้กู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต จำนวน 4.9 แสนราย รวมวงเงินที่ให้กู้ยืมทั้ง 2 กองทุน มีมากกว่า 5.7 แสนล้านบาท ปัจจุบันมีผู้กู้ที่ค้างชำระจำนวน 68,307,000,000 ล้านบาท

และในเดือนมิถุนายนนี้ทาง กยศ. ให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลที่อยู่และที่ทำงานของผู้กู้เงิน กยศ.ได้ และให้อำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืม ที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดย กยศ.จะทำหนังสือแจ้งต่อนายจ้างให้หักเงิน ได้พึงประเมินของผู้กู้เงิน กยศ.ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง และต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อชำระหนี้คืน โดยผู้กู้ยืมมีหน้าที่จะต้องให้แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน และจะต้องยินยอมให้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม และชำระคืน รวมถึงต้องยินยอมให้หักเงินเดือนตามจำนวนที่กองทุนแจ้ง และ คาดว่าจะเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ในกลุ่มข้าราชการที่กู้เงิน กยศ. รวมทั้งหมด 170,000 ราย เป็นเงินกว่า 16,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายนนี้

โดยปัจจุบันผู้ที่กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ แบ่งเป็นผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ 61% และผู้กู้ยืมชำระปกติเพียง 39% และมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ในปี 2547 – 2560 รวมทั้งหมด 1.1 ล้านราย จากกองทุน กยศ. 1 ล้านราย และ กรอ. 1 แสนราย

ในส่วนของ ภาคเอกชน จะเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืมเงิน กยศ. ประมาณเดือนตุลาคม โดยจะหักเงินเป็รายเดือน จากเดิมที่อนุญาตให้มีการชำระเป็นรายปี สำหรับสถานการณ์การชำระหนี้ของ กยศ. ในระยะ 3 เดือนแรกของงบประมาณ 2561 มียอดใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่เท่าที่ได้มีการประเมินการชำระหนี้นั้นถือว่ามีแนวโน้มที่ดี เพราะไม่มีผิดที่ผิดนัดชำระเพิ่ม

READ MORE :