Home สำรวจตลาด ข่าวสาร สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 2562 สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีเงื่อนไขการขออย่างไร ?

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 2562 สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีเงื่อนไขการขออย่างไร ?

ธ ก ส ปล่อยสินเชื่อ 108 อาชีพ 2562 สมัครได้ที่ไหน ?

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

ธ.ก.ส. เร่งแก้วิกฤตภัยแล้งให้กับเกษตรกร จากปรากฎการณ์ เอลนีโญ ด้วย 2 มาตรการสำคัญ พร้อมเตรียมวงเงินกู้ฉุกเฉินจำนวน 55,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยกว่า 1 ล้านราย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปรากฎการณ์ เอลนีโญ ทำให้หลายพื้นที่ตามจังหวัดต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร สร้างความเสียหายในวงกว้าง ด้าน ธ.ก.ส. คาดการณ์ว่ามีลูกค้าที่เป็นเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่า 1 ล้านราย ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่เป็นไปตามเป้า

วางแนวทางแก้ไขปัญหา 2 มาตรการ ได้แก่

จากปัญหาดังกล่าวทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เร่งออกมาตรการขยายเวลาชำระหนี้ พร้อมเตรียมวงเงินกู้พิเศษไว้ 55,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม โดย ธ.ก.ส. จะขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระออกไป (ต้นเงินกู้) ส่วนวงเงินฉุกเฉิน ให้ไว้ในการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

เงื่อนไขการขอกู้ มีรายละเอียดดังนี้

1. สินเชื่อเงินด่วน

  • กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR 7%
  • เกษตรกรสามารถติดต่อที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า

2. สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  • กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MRR-2 หรือเท่ากับ 5%
  • ระยะเวลาชำระคืน 15 ปี
  • เกษตรกรสามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า

3. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

  • กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ
  • เกษตรกรสามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า

4. มาตรการปรับโครงสร้างและตารางชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ ธ.ก.ส.

  • พักชำระหนี้เงินต้นให้ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61- 31 ก.ค. 64

5. จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชไร่

  • ให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาต้นกล้าแห้งตายเพราะขาดแคลนน้ำ ไม่ใช่โครงการของธนาคาร

6. จัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

  • สร้างฝาย สนับสนุนการประกอบอาชีพภาคการเกษตร 6,100 ฝาย

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในปีนี้ ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนให้อย่างเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ตามนโยบายรัฐบาล เกษตรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทรสอบถาม Call Center : 02-555-0555

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version