สปส. ยัน ลูกจ้างว่างงาน กรณีอุทกภัย จ.อุบลฯ รับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัยได้

ads

น้ำท่วม ลูกจ้างได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีประกาศ ให้ลูกจ้างทุกคนที่ประสบปัญหาว่างงาน กรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี จนไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ชั่วคราว สามารถแจ้งสิทธิรับประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ทันที ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การเกิดสิทธิกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตน กรณีปกติทั่วไป

1. ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนว่างงาน หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัย
2. ว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
3. ได้ขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบ (อินเทอร์เน็ต) ของ สน. จัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง
4. ผู้ประกันตนต้องรายงานตัวตามกำหนด เดือนละ 1 ครั้ง
5. ผู้ประกันตนต้องมีความสามารถในการทำงานตามที่ สำนักงานฯ จัดให้
6. ต้องไม่ปฎิเสธการฝึกงาน
7. ผู้ประกันตนต้องไม่ถูกเลิกจ้างกรณี ดังต่อไปนี้
-ทุจริตต่อหน้าที่ ทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
-จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
-ฝ่าฝืนข้อบังคับ กฎระเบียบการทำงาน หรือคำสั่งนายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย
-ละทิ้งหน้าที่เป็นระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
-ประมาท จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
-ได้รับโทษตามคำพิพากษาของศาลให้จำคุก
-ผู้ประกันตนต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

เงินทดแทนในระหว่างว่างงาน ได้แก่

  • กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
  • กรณีลาออก / สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย

ผู้ประกันตนว่างงานจากอุทกภัย แจ้งรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัยได้ทันที

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลกระทบต่อบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุผลและปัจจัยดังกล่าวนี้เองผู้ประกันตนจึงไม่สามารถทำงานได้สร้างความกังวลใจให้เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับค่าจ้าง

ด้วยเหตุนี้สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมายืนยันผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยในอุทกภัยครั้งนี้ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากสถานประกอบกิจการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 180 วัน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายเหตุสุดวิสัยดังกล่าวสามารถขอแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) พร้อมหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :