Citibank Promotions หลวงพระบาง

CitiBank Promotion : โปรโมชั่น สำหรับ ผู้ที่ชอบท่องเทียวเมืองลาว

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ให้คุณได้อิ่มอร่อย พร้อมท่องเที่ยวที่หลวงพระบางในรายการลัดฟ้าพาชิม กับ Citibank Dining Guru ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ Promotions: 3 วัน 2 คืน เดินทางวันที่ 29-31 ตุลมคม 2553

อัตราค่าบริการ พักคู่ท่านละ 25,500 บาท พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 7,200 บาท ราคาเด็กท่านละ 20,900 บาท

 • ชิมอาหารรสเด็ดของท้องถิ่น
 • พร้อมเที่ยวชมวัฒนธรรมที่หลวงพระบาง
 • นมันสการพระธาตุหมากโม ณ วัดวิชุนราช
 • ชิมอาหารลาวที่ร้านวิชุน ร้านตำหนักลาว Kock Jong และ Elephant Restaurant
 • จิบกาแฟยามบ่าย ร้านโจมาคอฟฟี่ และร้านกาแฟประชานิยม
 • ล่องเรือ Nava Mekong จากนั้นร่วมทำพิธีบายศรีสู่ขวัญประเพณีเก่าแก่ของชาวหลวงพระบางที่มีการผูกข้อไม้ข้อมือผู้มาเยือน
 • ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 250 รูป
 • ล่องแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ชมบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งโขง
 • ชมน้ำตกหินปูนที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี
 • เดินช้อปปิ้ง ตลาดค่ำ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
 • และอื่นๆอีกมากมาย

***สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางไม่ต่ำกว่า 20 คน