สินเชื่ออาชีพอิสระ 2563 มีที่ไหนบ้าง ? สมัครออนไลน์ได้ไหม

ads

ทำฟรีแลนซ์ ก็ขอสินเชื่อได้

การใช้ชีวิต และเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์แรงงานว่า ในไตรมาส 4/2563 จะมีผู้ว่างงานสะสมจำนวน 2.5 ล้านคน อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของไทยที่ยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจหลายรายชะลอรับพนักงานใหม่ ลดเงินเดือน ลดกำลังการผลิต หรือพักงานพนักงานชั่วคราว เพื่อพยุงธุรกิจของตนให้เดินต่อไปได้

และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ตกอยู่ในสภาวะตกงาน ว่างงาน เพราะ COVID-19 ได้ก้าวสู่เส้นทางชีวิตใหม่ ในฐานะ “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” หรือ “ฟรีแลนซ์” ทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้จับมือกระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพแบบครบวงจร

โดย บสย. ทำหน้าที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินที่มีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ ตามโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ถึง 4 ธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ STREET FOOD

เป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถขอสินเชื่อ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจสายสตรีทฟู้ด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี
สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

เพื่อสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 7 ปี
สินเชื่อประชาชนสุขใจ

เป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อเป็นเงินทุน รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ หรือทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นขอสินเชื่อตัวนี้ได้

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับนำไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเสริม

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 5 ปี
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ คนมีรายได้ประจำ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 3 ปี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย

สำหรับ “สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย” เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อช่วยพ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 200,0000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 5 ปี

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

หรือสินเชื่อทะเบียนรถ เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์, รถกระบะ หรือรถตู้ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม

วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุดไม่เกินรายละ 200,0000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 6 ปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สินเชื่อ NEW GEN HUG บ้านเกิด

โครงการสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 45 ปี ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจในบ้านเกิด ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 • อาชีพเกษตรกร หรือเกี่ยวเนื่องกับการทำเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer
 • อาชีพบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
 • อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือการบริการ
วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและแผนโครงการที่ยื่นขอสินเชื่อ

กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย : ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่วันกู้

กรณีกู้เพื่อเป็นค่าลงทุน : ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันกู้

สำหรับผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไปจนถึงพ่อค้า แม่ค้า ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน หรือเอาไว้เป็นทุนเสริมสภาพคล่อง สามารถยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ที่เราแนะนำไว้ข้างต้นได้เลย โดยสามารถสมัครขอสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระที่ตนสนใจ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังกล่า หรือไปสมัครขอสินเชื่อ ณ ธนาคารสาขาใกล้บ้านก็ได้เช่นกัน

✔ สมัคร “สินเชื่อประเภทต่าง ๆ” ได้ที่นี่ >>>

ที่มา : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)


READ MORE :