Home Bank Loan สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน 2563 มีอะไรบ้าง ใครสมัครได้บ้าง?

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน 2563 มีอะไรบ้าง ใครสมัครได้บ้าง?

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน 2563

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันเรื่องการเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ซึ่งเราสามารถนำเงินไปใช้จ่ายต่างๆ ได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ การซื้อสินค้า ซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยเรื่องการใช้จ่ายถือเป็นเรื่องที่สำคัญ รวมถึงการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการเงิน โดยในยุคคนี้หลายคนต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ ไปจนถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในเรื่องของการขาดรายได้ ปัญหาการถูกเลิกจ้าง การตกงาน หรือการปิดกิจการ

สินเชื่อธนาคารออมสิน

สินเชื่อ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางด้านการเงินที่สำคัญ และเป็นที่นิยม โดยเฉพาะในส่วนของสินเชื่อบุคคลเนื่องจาก สินเชื่อบุคคลคือ สินเชื่อสำหรับการกู้ยืมเงินก้อนจากธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน โดยจะมีการชำระคืนเป็นงวด และมีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด อีกทั้งยังมีหลากหลายสินเชื่อให้เราสามารถกู้เงินในการนำไปใช้ตามอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว การลงทุน การชำระหนี้นอกระบบ การการศึกษา ต่างๆ เป็นต้น ธนาคารออมสินถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีการให้บริการในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งในปี 63 นี้จะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นไปดูกันค่ะ

สินเชื่อส่วนบุคคล ออมสิน 2563


สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ ให้วงเงินกู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ระยะเวลาการชำระเงินกู้

-เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

-เงินกู้ระยะยาว

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
 • ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ และ ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ ในการค้ำประกัน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล หรืออื่น ๆ ให้คุณสามารถใช้วงเงินกู้ได้ตามอเนกประสงค์ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ระยะเวลาชำระ ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรก

 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ วงเงินกู้เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันคือสมุดบัญชีเงินฝาก และสลากออมสิน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

สินเชื่อบุคคลจากธนาคารออมสินถือได้ว่า มีหลากหลายรูปแบบให้เราสามารถเลือกสมัครในส่วนของสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายซึ่งมีทั้งในส่วนของสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน และในส่วนของสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อีกทั้งยังควรต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสมัครสินเชื่อทุกครั้ง เพื่อเช็คอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการกู้ไปจนถึงสุขภาพทางด้านการเงิน รายรับรายจ่ายของตัวเราเองว่าสามารถชำระในส่วนของเงินสินเชื่อคืนได้หรือไม่เพื่อไม่เกิดเป็นหนี้เสียในภายหลังนั่นเอง

READ MORE : 

Exit mobile version