สินเชื่อ ธ.ก.ส 2564 มีอะไรบ้าง แนะนำสินเชื่อสำหรับคนเป็นเกษตรกร

ads

แนะนำสินเชื่อเพื่อเกษตรกรไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย จนมีคำกล่าวว่า ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ เพราะผู้คนในประเทศล้วนต้องบริโภค รวมไปถึงยังเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย โดยไม่ได้มีเพียงข้าวเท่านั้น แต่ยังมีผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ทั้งผัก ผลไม้ และธัญพืช รวมทั้งต้นไม้ดอกไม้ประดับ แน่นอนว่าการทำการเกษตรจะต้องมีต้นทุน วันนี้ Promotions จึงขอแนะนำสินเชื่อสำหรับคนเป็นเกษตรกร สินเชื่อของ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เกษตรกรไทยได้ทราบข้อมูลแต่ละสินเชื่อเบื้องต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจขอกู้สินเชื่อ


สินเชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)


สินเชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เป็นสินเชื่อที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการเกษตรที่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Credit)

คุณสมบัติผู้กู้ : เกษตรกรหรือบุคคล/ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร

วงเงินกู้สูงสุด : เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย : เกษตรกรหรือบุคคล ดอกเบี้ย MRR-1 และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ดอกเบี้ย MLR-0.5

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี

หลักประกันเงินกู้ : เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

ระยะเวลาให้เงินกู้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2564


สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน


สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตแบบดั้งเดิมสู่แบบใหม่ และส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืน

สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้กู้ : เกษตรกรหรือบุคคล/ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกินค่าใช้จ่ายหรือลงทุนตามจริง

อัตราดอกเบี้ย : เกษตรกรหรือบุคคล ดอกเบี้ย MRR-1 และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ดอกเบี้ย MLR-0.5

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี

หลักประกันเงินกู้ : ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาให้เงินกู้ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2564


สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร


สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร

คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร/เป็นผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทต่อเดือน/มีสภาพการจ้างงานที่มั่นคง ผ่านการทดลองงานแล้ว

เอกสารการสมัคร : สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารแสดงรายได้/สำเนาบัญชีธนาคารที่มีรายได้เข้าบัญชี(ถ้ามี)

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 9 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : ตั้งแต่ 12-60 เดือน ผ่อนชำระรายเดือน

หลักประกันเงินกู้ : ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาให้เงินกู้ : ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีประกาศจากธนาคาร


สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit)


สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit) เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการแฟรนไชส์และส่งเสริมให้ลงทุนเกี่ยวกับแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Credit)

คุณสมบัติผู้กู้ : เกษตรกร/ทายาทเกษตรกร/บัณฑิตจบใหม่/เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่ม Start Up และผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์/สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน/ได้รับอนุมัติสิทธิ์แฟรนไชส์จากผู้ให้สิทธิ์

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 10,000,000 ต่อราย กรณีกู้เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกินร้อยละ 25 กรณีกู้เพื่อลงทุน ไม่เกินร้อยละ 80

อัตราดอกเบี้ย : เกษตรกรหรือบุคคล ดอกเบี้ย MRR-2 และ ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร/กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาคการเกษตร ดอกเบี้ย MLR

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี

หลักประกันเงินกู้ : ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาให้เงินกู้ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566


สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่


สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร โดยนำเอานวัตกรรมการเกษตรใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนหรือต่อยอด

สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

คุณสมบัติผู้กู้ : ทายาทเกษตรกร/บัณฑิตจบใหม่/เกษตรกรรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี/ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้เกี่ยวการเกษตร/ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินกู้สูงสุด : ไม่เกิน 1,000,000 ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ย MLR ปัจจุบันร้อยละ 7 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ : กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน หรือ มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็นค่าลงทุน ไม่เกิน 10 ปี หรือมีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

หลักประกันเงินกู้ : ตามที่ธนาคารกำหนด/ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป/ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สำหรับผู้เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจอยากประกอบอาชีพเกษตรกรหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอสินเชื่อได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก นอกจากสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้แนะนำข้างต้นแล้ว ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ธ.ก.ส. ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

READ MORE>>

ค้นหา “บัตรเครดิตและสินเชื่อ” ทั้งหมด ได้ที่นี่ >>>