Home Bank Loan กรุงไทยใจดีให้ยืม 50,000.- ไม่ใช้คนค้ำ ผ่อนต่ำเดือนละ 826.-

กรุงไทยใจดีให้ยืม 50,000.- ไม่ใช้คนค้ำ ผ่อนต่ำเดือนละ 826.-

สินเชื่อกรุงไทยใจดี มีวงเงินด่วน อนุมัติไวใน 5 นาที

ธนาคารกรุงไทย รู้และเข้าใจถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องของลูกค้าธนาคาร จึงได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้ยืม 50,000 บาท อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน ผ่อนเดือนละไม่ถึงพันบาท ถือเป็นสินเชื่ออีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่กินระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ 2 ปีเต็ม แน่นอนว่าคนไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้อย่างหนักหนาสาหัสทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนจากปัญหาขาดแคลนรายได้เพราะต้องตกงาน ถูกให้ออกจากงาน รายได้ไม่เพียงพอกับภาระรายจ่าย ซึ่งที่ผ่านมาทางภาครัฐก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นเงินจากหลายโครงการเพื่อมาบรรเทา รวมไปถึงสถาบันทางการเงินก็ได้ปล่อยสินเชื่อจำนวนหลายโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กู้เพื่อนำไปหมุนให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไปได้ง่ายขึ้น

และหนึ่งในสถาบันทางการเงินของรัฐที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวก็คือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน จึงได้ออกสินเชื่อส่วนบุคคลตัวใหม่ที่ชื่อว่า “กรุงไทยใจดี” กรุงไทย Smart Money สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทยให้กับลูกค้าของธนาคาร ให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนเดือนละ 826 บาท นาน 84 เดือน หรือหากเลือกยืม 100,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท นาน 84 เดือน อนุมัติง่ายใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำ ดังมีรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อกรุงไทยใจดี

สินเชื่อกรุงไทยใจดี มีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
 • สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที
 • ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
 • ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม
 • สามารถเบิกใช้เงินได้จากบัญชีที่รับเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 15 – 24% (คิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่ใช้วงเงิน)
 • ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชําระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

การแจ้งหนี้และค่าธรรมเนียม

เนื่องจากเป็นสินเชื่อเงินกู้หมุนเวียน จะคิดดอกเบี้ยต่อเมื่อมีการเบิกใช้วงเงินดังนั้นทางธนาคารจะทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าเฉพาะเดือนที่ลูกค้ามีการเบิกใช้วงเงินเท่านั้น โดยจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกเอาไว้ตอนสมัคร ซึ่งการชำระคืนลูกค้าสามารถเลือกชำระขั้นต่ำเฉพาะดอกเบี้ยได้โดยธนาคารจะทำการหักชำระหนี้จากบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ระบุเอาไว้ชัดเจน อาทิ วงเงินกู้, จำนวนเงินต้นคงเหลือ, ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น

กรณีผิดนัดชำระ

ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปีโดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจำนวน

ค่าบริการ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนด
 • ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้

ข้อควรระวังสําคัญ

 • อัตราดอกเบี้ยจะคํานวณตังแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน
 • ต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
 • หากผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตาม ประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
5. Statement

สินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืม 50,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อบุคคลที่ตอบโจทย์สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 เฉพาะลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย ผ่อนต่ำไม่ถึงพันบาทต่อเดือน นานสูงสุด 84 เดือน อนุมัติง่ายใน 5 นาที ไม่ต้องใช้คนค้ำสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร 02-111-1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม