สินเชื่อกสิกรโควิด ช่วยเหลือร้านค้ารายย่อย ธุรกิจ SME

ธนาคารกสิกรไทย ออกสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

วิกฤตโควิด-19 สร้างผลกระทบให้กับวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมากตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมาเราได้เห็นคนตกงาน เงินไม่พอใช้ ธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงเพราะดำเนินกิจการต่อไปไม่ไหว และจนถึงตอนนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าวิกฤตดังกล่าวจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่แต่ที่แน่ ๆ คือเงินในกระเป๋าที่สะสมไว้ลดน้อยลงไปถูกที่ หลายคนต้องขายทรัพย์สมบัติที่มีเพื่อประคองเอาตัวรอด และอีกหลายคนต้องก่อหนี้เพื่อมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อต่อลมหายใจ

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าบุคคล และภาคธุรกิจให้สามารถอยู่รอดลืมตาอ้าปากต่อไปได้ธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาตรการกสิกรไทยรวมใจสู้ภัย COVID-19 ช่วยเหลือเจ้าของร้านอาหาร ร้านค้ารายย่อย และธุรกิจ SME ซึ่งมีรายละเอียดสินเชื่อแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

1. เงินกู้สู้ไปด้วยกัน

ธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อเงินกู้ในชื่อว่า “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” เป็นเงินกู้ระยะยาวสำหรับช่วยเหลือเจ้าของร้านอาหาร ธุรกิจรายย่อย ธุรกิจ SME วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี (ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก) อัตราดอกเบี้ย 3% อนุมัติง่าย

kasikornbank
สินเชื่อเงินกู้สู้ไปด้วยกัน ธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดการสมัคร
-ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
-กิจการมีสถานที่เป็นหลักแหล่งชัดเจน
-ประกอบกิจการชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม
-ทรัพย์สินถาวรสุทธิมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน)
-ต้องเป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
-ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด
เอกสารประกอบการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร

2. สินเชื่อช่วยลูกค้าธุรกิจสู้ COVID 19

เป็นมาตรการช่วยลูกค้าธุรกิจสู้โควิดระลอกใหม่จากทางธนาคารกสิกรไทยแบ่งเป็น 2 มาตรการดังนี้

สินเชื่อช่วยลูกค้าธุรกิจสู้ COVID 19
สินเชื่อช่วยลูกค้าธุรกิจสู้ COVID 19 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

มาตรการที่ 1 สินเชื่อฟื้นฟู

วัตถุประสงค์ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ฟื้นฟูกิจการ รักษาการจ้างงาน ข้อแม้คือต้องไม่นำเงินสินเชื่อมาใช้ชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงิน

รายละเอียดโครงการ
ลูกค้าปัจจุบัน กู้ได้ในวงเงิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคาร ลูกค้าใหม่ กู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน
-อัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับ 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
-ฟรี ดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
-ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน (ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก)
-ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
-ต้องมีการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.75% ต่อปี
-การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติของลูกค้าที่จะขอกู้
-บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
-เป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร โดยมีวงเงินสิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภค)
-ต้องไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
-ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรการที่ 2 พักทรัพย์ พักหนี้

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ด้วยการลดภาระเงินต้นและดอกเบี้ย โดยการโอนหลักประกันให้ธนาคารเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งธนาคารจะให้สิทธิ์ซื้อคืนภายหลัง

สินเชื่อช่วยลูกค้าธุรกิจสู้ COVID 19
สินเชื่อช่วยลูกค้าธุรกิจสู้ COVID 19 มาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้

รายละเอียดมาตรการ
-ต้องเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคาร ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564
-ลูกค้ามีสิทธิ์ซื้อคือได้ภายในระยะเวลา 3-5 ปีนับจากวันโอน
-ธนาคารจะไม่ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้บุคคลภายนอก เว้นแต่ลูกค้าสละสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืน
-ลูกค้าสามารถเช่าหลักประกันเพื่อดำเนินธุรกิจต่อได้ ในอัตราค่าเช่าที่ตกลงกัน
-ได้รับการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
-ราคาซื้อคืน = ราคารับโอน+ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา+ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง – ค่าเช่าที่ได้รับจากลูกหนีหรือเจ้าของทรัพย์ระหว่างสัญญา

ธนาคารกสิกรไทยถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ได้ออกโครงการมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจของธนาคารให้สามารถประคองตัวรอดจากวิกฤตโควิด-19 ต่อไปได้ ด้วยเงื่อนไขที่ง่าย จ่ายดอกต่ำ ไม่ซ้ำเติมภาระหนี้สินเดิมที่มีอยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-888-8888

ที่มา : เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย

คลิกสมัคร “สินเชื่อประเภทต่าง ๆ” ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม