Home Bank Loan สินเชื่อประชารัฐ ออมสิน 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ ดอกต่ำ ผ่อนนาน

สินเชื่อประชารัฐ ออมสิน 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ ดอกต่ำ ผ่อนนาน

สินเชื่อธนาคารออมสินสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

ปัจจุบันสินเชื่อกลายเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนง่ายขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่สถาบันการเงินออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ได้มีโอกาสใช้จ่ายอุปโภค บริโภคได้เมื่อยามจำเป็นหนึ่งในนั้นก็คือ สินเชื่อประชารัฐ ออมสิน 50,000 บาท วันนี้เราจะมาดูกันหน่อยว่าสินเชื่อตัวนี้มีดีอย่างไร ใครที่ขอกู้ได้บ้าง

สินเชื่อประชารัฐออมสิน คืออะไร

สินเชื่อประชารัฐออมสินมีชื่อเต็ม ๆ ว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน โดยจุดเด่นของสินเชื่อประชารัฐออมสินคือไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ดอกเบี้ยต่ำ และผ่อนได้นาน 5 ปี

Government Savings Bank Loan
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณสมบัติผู้ขอกู้
เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ​
สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา-ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีการประกอบอาชีพ
มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้
50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน
ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

นอกจากสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางธนาคารออมสินเองก็ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่น ๆ เพื่อพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ อีกมากมายดังตัวอย่างต่อไปนี้

สินเชื่อออมสิน
สินเชื่อธนาคารออมสิน

 

1. สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์การกู้
-เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ
จำนวนเงินให้กู้
-ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท
ระยะเวลาชำระเงินกู้
-ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย
-MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. สินเชื่ออิ่มใจ

วัตถุประสงค์การกู้
สินเชื่ออิ่มใจเพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19
วงเงินกู้
-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
-อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชำระ (Effective Rate)
ค่าธรรมเนียม (ยกเว้น)
ระยะเวลาการชำระคืน
-สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

3. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วัตถุประสงค์การกู้
-เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ
วงเงินกู้
-ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม
-100 บาท ต่อสัญญา
ระยะเวลาการชำระ
-ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

4. สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

วัตถุประสงค์การกู้
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น ๆ
จำนวนเงินให้กู้
-ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
-ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
-รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
-รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

5. สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์การกู้
-เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
จำนวนเงินให้กู้
– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
-อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

เป็นอย่างไรบ้างครับได้ทราบถึงรายละเอียดของสินเชื่อประชารัฐ ออมสิน 50,000 บาทกันไปแล้วว่าคืออะไร ใครที่สามารถกู้ได้บ้าง วงเงินกู้เท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ย รวมถึงระยะเวลาผ่อนชำระคืนกี่ปี นอกจากนี้แล้วธนาคารออมสินยังมีบริการสินเชื่ออื่น ๆ อีกมากมายซึ่งทีมงานก็ได้ยกตัวอย่างเพียงบางส่วนมาให้ทราบกัน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน โทร. 1115

อ่านเพิ่มเติม