ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อ 2563 พร้อมเปิดโครงการสินเชื่อใหม่

ads

ธ.ก.ส เตรียมออกสินเชื่อใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

ปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆ ได้มีการออกมาจัดโครงการสินเชื่อต่างๆ หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และวิกฤติภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ในกำกับการดูแลของกระทรวงการคลัง อีกทั้งยังเป็นธนาคารที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ พร้อมมีสินเชื่อในการรองรับความต้องการของเกษตรกรที่มีพร้อมอัตราดอกเบี้ย ที่ถูกกว่า

ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อ 2563

ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติภัยแล้ง แล้วกว่า 30,000 ราย ประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่ถือเป็นสินเชื่อใหม่จาก ธ.ก.ส. ที่มีการปล่อยในปี 2563 อีกทั้งยังมีสินเชื่ออื่นๆ ที่ให้เกษตรกรสามารถเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการในการใช้จ่ายได้

สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

สินเชื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือนของเกษตรกร สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อาทิ ค่าซ่อมแซมบ้านเรือน ค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อุปกรณ์การเกษตร โดยให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก และกำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับจากวันกู้

สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวงเงินรวม 5,000 บาท สำหรับค่าฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย ค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรการเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย และอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย MRR-2 ร้อยละ 4.50 ต่อปี และชำระคืนไม่เกิน 15 ปีนับตั้งแต่วันกู้

สินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร

เงินทุนสนับสนุนในส่วนของการสร้าง และ พัฒนา รวมถึงการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับนำมาไว้ใช้ในยามวิกฤติ รวมถึงเป็นการช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง วงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 และ 2 ร้อยละ 0% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 3 ขึ้นไปคิดดอกเบี้ยอัตรา MRR-2 ร้อยละ 4.50% ต่อปี และระยะเวลาจ่ายเงินกู้ถึง 31 ธ.ค. 63

สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเกษตรกร

สินเชื่อสำหรับฤดูการผลิต ในปี 2563-2564 สำหรับเกษตรกร โดยวงเงินสูงสุด 50,000 บาท และต้องไม่เกิน 70% ของส่วนเหลือเพื่อขาย กำหนดการชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยคิดเป็น เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4% ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 13 ขึ้นไป คิดเป็นอัตราปกติตามชั้นของลูกค้าที่ขอกู้ (สำหรับเหตุพิเศษที่มีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน) คุณสมบัติของผู้กู้นั้นต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วและได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั้งระบบ

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สินเชื่อสำหรับเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และปัญหาเศรษกิจ เป็นเงินทุนที่เปิดให้กู้ได้ทั้งกลุ่ม เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพ นอกภาคเกษตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข คุณสมบัติผู้กู้นั้นต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 และหรือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. วงเงินสินเชื่อสูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-3 อัตรา 0% ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นต้นไปคิดตามอัตราดอกเบี้ย MRR 6.50% ต่อปี ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินเชื่อเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์

สำหรับใครที่เป็นเกษตรกรและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสภาวะเศรษฐกิจใจปัจจุบันนั้นสามารถเลือกสินเชื่อที่คุณต้องการพร้อมสามารถเลือกเช็คคุณสมบัติ เพื่อให้การใช้จ่ายของคุณมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในสถาการณ์ปัจจุบัน

 READ MORE :