Home Bank Loan 4 เงื่อนไขที่ขอผ่อนผันหนี้ กยศ. ได้

4 เงื่อนไขที่ขอผ่อนผันหนี้ กยศ. ได้

ชำระหนี้กองทุนเพื่อการศึกษา ส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง

ในทุกต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นวันที่น้อง ๆ ที่เคยยื่นกู้ กยศ. ไว้ต้องทำเรื่องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากลับสู่กองทุน ให้นักเรียนรุ่นน้อง ๆ ได้กู้ยืมต่อ โดยเงินกู้ก้อนนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการศึกษาต่อให้ถึงระดับสูงสุด

คุณสมบัติผู้ขอกู้ กยศ.

นอกจากผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว ผู้ที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ โดยอายุไมม่เกิน 30 ปี ก็สามารถยื่นขอกู้ได้ โดยทาง กยศ. มองว่าเป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์กับสังคม แต่หากเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ต่อครอบครัวต้องไม่เกิน 200,000 บาท และอายุรวมระยะเวลาชำระหนี้อีก 15 ปี ต้องไม่เกิน 60 ปี

โดยนักเรียนที่ยื่นกู้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา การกู้สินเชื่อตัวนี้น้อง ๆ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้คำ้ประกันเงินกู้ และหลังจากเรียนจบมีรายได้ ก็ทำเรื่องชำระคืนได้ ยอดชำระต่อปีอยู่ในหลัก 10,000 บาท แต่หากเก็บหอมรอมริบต่อเดือนก็ตกเดือนละ 1,000 บาท เท่านั้น และสามารถปิดยอดได้หมดก่อนก็ได้

แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายคืนให้กับ กยศ. ได้จริง ๆ จะต้องรีบติดต่อกับ กยศ. เพื่อขอผ่อนผันการชำระในปีนั้น ๆ โดยต้องอยู่ในเงื่อนไข 4 ข้อต่อไปนี้

1.เป็นผู้ไม่มีรายได้
2.เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน
3.เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจาก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยจากธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยจากสงคราม หรือจลาจล ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
4.เป็นผู้มีรายได้ถดถอย หรือเป็นผู้ดูแลบุคคลในครอบครัว ชรา ป่วย พิการ

หากจ่ายปิดบัญชีก่อน หรือชำระตรงเวลา จะได้รับส่วนลดเงินต้น 3% ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ถือเป็นโอกาสอันดีให้กับผู้ที่มีความตั้งใจปิดบัญชีกองทุน กยศ. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งสามารถจ่ายได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิอสลามแห่งประเทศไทย ส่วนผู้ที่เคยผิดชำระหนี้ ให้รีบขอติดต่อชำระได้ที่ www.studenloan.or.th/discount

อย่างไรก็ดี การศึกษา ถือเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินอื่นใด หากรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ก็สามารถหาเงินมาคืนเงินต้น กยศ. ได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

Exit mobile version