Home Bank Loan เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน รอบ 2 ที่นี่

เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน รอบ 2 ที่นี่

สินเชื่อ #โควิด19 รอบสอง มาแล้ว !!!

ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย จนประชาชนส่วนใหญ่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก #COVID19 ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ เนื่องจากถูกเลิกจ้างกะทันหัน หรือถูกลดเงินเดือน ซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงในเรื่องของปากท้อง และค่าใช้จ่าย รวมถึงการอยู่อาศัย

ด้วยเหตุนี้เอง ธนาคารออมสิน ได้ปล่อย “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในช่วงโรคระบาด COVID-19 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
  • สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท

โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทจำนวนมาก โดยเฉพาะสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ

และด้วยผลตอบรับที่ดีนี้เอง ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทาง “ธนาคารออมสิน” ประกาศเปิดแล้วให้กู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท รอบ 2 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน รอบ 2 ที่นี่

เงื่อนไขของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

(1) ธนาคารออมสิน จะให้กู้ตามความจำเป็นและจากการประเมินความสามารถในการชำระเงินคืน

(2) สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ สามารถยื่นกู้ได้ในวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

(3) ผ่อนชำระเงินคืนสูงสุด 3 ปี (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ใน 36 งวด ชำระเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้

(4) ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

คุณสมบัติ

(1) ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน เป็นต้น

(2) สัญชาติไทย

(3) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

(4) มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

(5) ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

(6) เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

ขั้นตอนการขอกู้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

(1) ลงทะเบียนผ่าน www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกที่เมนู “ลงทะเบียนผู้มีรายได้ประจำ” เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท)

(2) กรอกรายละเอียดตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

(3) รอการติดต่อกลับจากธนาคารผ่านทาง SMS และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกู้ เพื่อมาติดต่อที่สาขา

(4) ยื่นเอกสารขอกู้ที่สาขา และดำเนินตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด

(5) รอผลการพิจารณาจากทางธนาคาร

(6) ธนาคารจะติดต่อกลับแจ้งนัดการทำนิติกรรมสัญญาฯ กรณีอนุมัติเงินกู้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบคำขอกู้

เอกสารส่วนบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
  • ถ้าผู้กู้และผู้ค้ำประกันเคยเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลด้วย
  • ถ้าผู้กู้จดทะเบียนสมรส ต้องมีสำเนาใบสำคัญการสมรสด้วย
เอกสารทางการเงิน
  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน แต่ถ้าผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) อนุโลมให้ใช้บัญชีรับ-จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน
  • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ ในกรณีที่มีหนี้ค้างชำระ
  • กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีสำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

สำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีคุณสมบัติเข้าตามเงื่อนไข #สินเชื่อออมสิน สามารถลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1115

ที่มา : ธนาคารออมสิน


READ MORE :
Exit mobile version