Home Investment Finance สินเชื่อ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ตัวไหนดีที่สุด

สินเชื่อ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ตัวไหนดีที่สุด

สินเชื่อแม่ค้า พ่อค้า และผู้มีอาชีพอิสระ 

อย่างที่เรา (อาจจะไม่) ทราบว่า อาชีพพ่อค้า แม่ค้า จะถูกบางธนาคารไม่อนุมัติบัตรเครดิต เนื่องจากไม่มีหลักประกันในสินทรัพย์ และในส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลยิ่งไม่ค้องพูดถึง “ไม่ผ่าน” แน่นอน แล้วอย่างนี้ถ้าจะหาเงินมาเป็นทุนประกอบอาชีพ จะพอมีธนาคารไหนที่เขาให้กู้ไหม? มาฟังคำตอบกัน (อ่านบทความแนะนำ : อาชีพที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ )

อาชีพแม่ค้า หาบเร่ – แผงลอย

อาชีพอิสระ ได้แก่ พ่อค้า, แม่ค้า, ช่างตัดผม, แม่ค้าขายของตลาดสด, ร้านขายของชำ,ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า

คุณอาจจะยังไม่ทราบว่า สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ กระทั่ง SMEs  มีให้บริการถึง 17 สถาบันการเงิน ที่ลงชื่อร่วมโครงการกับ บสย. (หน่วยงานจากภาครัฐที่จะมาเป็นตัวแทนค้ำประกัน แทนการใช้สินทรัพย์ค้ำประกันให้กับผู้ขอกู้)  แต่สำหรับปี 2017 นี้  ธนาคารที่น่าสนใจมากที่สุดสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า แผงลอย – ออนไลน์ คือ สินเชื่อจาก 3 ธนาคารนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยเครดิต และ ธนาคารทิสโก้

ส่วนใหญ่แล้ว พ่อค้า – แม่ค้า หาบเร่แผงลอย จะมีเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งที่เก็บได้จากรายได้ แต่หากรายได้ไม่พอ ก็จะมาจาก การกู้สินเชื่อหมวกกันน็อค หรือ สินเชื่อนอกระบบ  เป็นผลเสียที่ให้เก็บเงินต้นส่งได้ไม่หมดสักที่ ได้แต่จ่ายดอกไปเรื่อยๆ หลายเดือน นับปี  .. เพราะว่ามันง่าย และไปขอกู้ใหม่ได้เรื่อยๆ ทำให้ไม่หลุดพ้นจากความยากจน

ตั้งแต่ปี 2559 ที่รัฐบาลออกมาผลักดันสินเชื่อในระบบ ด้วยการให้ บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) เป็นผู้รับค้ำประกันให้กับผู้กู้รายย่อยเพื่อเร่งแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาโครงการนี้ถ้านับถึง ธันวาคม 60 ก็จะเกือบครบ 3 ปี และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 135,000 คน และรัฐใช้เงินค้ำประกันสินเชืื่อ 5,000 ล้านบาท


 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน 

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้ : สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือ ผู้มีรายได้ประจำ  หรือ ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ มีถิ่น่ฐาน ในประเทศไทย และมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่าย และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกูั  ใช้สำหรับเพิ่มทุนหมุนเวียนเพื่อเพิีมรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยใช้ผู้ค้ำประกัีน และสินทรัพย์ค้ำประกันตามที่กำหนด

วงเงิน :

 •  95% – กรณีใช้บัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสิน
 •  80% – ของราคาประเมิน บ้านและที่ดิน
 •  70% – ที่ดินเปล่า หรือ คอนโดห้องชุด
 •  60% – ไร่นา หรือ สวน

เอกสาร :

สำหรับผู้กู้

 • ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว และ ภาพถ่ายกิจการอย่างละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบีียนบ้านผู้กูั
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนการค้า หรือเอกสารแสดงการประกอบธุรกิจ ได้แก่ บิลสังซื้อสินค้า หรือ ใบแสดงรายการภาษีเงินได้
 • เอกสารแสดงข้อมูลรายรับรายจ่าย

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ก็กู้ได้ เพิ่มเติม สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน และ หลักฐานแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (พนักงานรัฐวิสาหกิจก็กุ้ได้)

สำหรับผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ)

สินทรัพย์ค้ำประกัน :

 1. สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน – ให้กู้วงเงินไม่เกิน 95%
 2. อสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้างหรือที่ดิน – บ้านและที่ดิน ได้วงเงินไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน, ที่ดินเปล่า หรือ คอนโดห้องชุด ได้วงเงินไม่เกิน 70%, ไร่นา หรือ สวน ได้วงเงินไม่เกิน 60%

 สินเชื่อ SME Banking  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้ : สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า ให้คุณผ่อนได้นานสุด 5 ปี หรือ 60 งวด ได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงิน :

 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • บุคคลธรรมดา และ สัญชาติไทยเท่านั้น
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี
 • วัตถุประสงค์ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 • สถานที่ตั้งแผงต้องอยู่ในตลาด รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากสาขาของธนาคาร

เอกสาร :

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายลูกค้า และ สถานประกอบการ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • สำเนาสัญญาเช่า

สินทรัพย์ค้ำประกัน : ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน


 สินเชื่อ    ธนาคาร TISCO 

รายละเอียดและคุณสมบัติผู้กู้ : ชื่อใหม่อย่างธนาคารทิสโก้ หลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้บริการ โอกาสอนุมัติผ่าน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขยายร้าน และได้จดทะเบียนร้านเป็นนิติบุคคลแล้ว  สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งโรงงาน ขนส่ง บรรจุภัณฑ์ ใช้เช่าเครื่องจักร หรือ ซื้อที่ดินปลูกสร้าง   และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงิน :

 • สอบถามที่่ธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เอกสาร :

 • บุคคลธรรมดา และ สัญชาติไทยเท่านั้น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

สินทรัพย์ค้ำประกัน : ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 


ซึ่งตามปกติแล้วการออกสินเชื่อจะต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ แต่ในกรณีที่ต้องการกู้และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทาง บสย. จะมาเป็นผู้ค้ำสินเชื่อให้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืือ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาทำเรื่องนานกว่าการขอสินเชื่อนานกว่าระยะเวลาขอสินเชื่อปกติ

และยกเว้นธนาคารออมสิน คนที่เคยกู้มาแล้ว มี Review ใน pantip ว่า จะให้วงเงินสูงสุดประมาณ 50,000 บาท และส่วนใหญ่หากรายได้ 15,000 บาท ก็จะได้วงเงินอยู่ที่ 3 เท่า จากรายได้ประจำเท่านั้น  และสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุด 60 เดืือน แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมของธนาคารด้วย

โดยสรุปคือทั้ง 3 สินเชื่อนี้ มีความแตกต่างกันตรงที่สินเชืื่อ TISCO จะมอบให้กับผู้ประกอบการแบบนิติบุคคลได้ และส่วนพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยทั่วไป สามารถเลือกกู้ได้กับ ออมสิน หรือ ไทยเครดิต และโดยเฉพาะแม่ค้าแผงลอนจะกู้ง่ายกับ ธ.ไทยเครดิต ที่มีสาขาใกล้กับตลาดภายใน 5 กิโลเมตร .. ศึกษาเงื่อนไขแล้วลองยื่นเอกสารดูนะคะ


บทความที่เกี่ยวข้อง :

♥ 3 วิธี สำหรับมนุษย์เงินเดือน หาทุนทำอาชีพเสริม

♥ หารายได้จากการหาคนขับอูเบอร์ด้วย UberDost

♥ รวม 5 สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ

♥ รีวิว หนังสือ เงินทองต้องวางแผน จาก ตลาดหลักทรัพย์

♥ สินเชื่อเงินสดอนุมัติทันที ไม่มีในโลก


สินเชื่อรถทำเงิน (สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีรถ)

สินเชื่อ รถทำเงิน เป็นสินเชื่อ สำหรับจำนำทะเบียนรถยนต์ ที่มีดอกเบี้ยต่ำถึง 0.55% ต่อเดือน โดยที่ไม่ต้องโอน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ และรับเงินสดได้เร็ว โดยจะรับ รถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก และ รถตู้ และสามารถยื่นเรื่องกูได้ โดยที่จะต้องถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองรถ มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และสามารถขอวงเงินได้สูงถึง 10 ล้านบาท สามารถเป็น สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ด้วย โดยต้องขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทไฟแนนซ์เดิม และใบเสร็จชำระค่างวดล่าสุด 3 เดือน

ข้อดี

 1. ดอกเบี้ยถูกกว่า สินเชื่อรถยนต์เงินติดล้อ 
 2. รับภาระหนี้สูงกว่า สามารถ รีไฟแนนซ์ได้ 
 3. รับรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 6 ปี ขึ้นไปได้ 
 4. ใช้เอกสารน้อย และอนุมัติไว 
 5. อนุมัติได้สูงถึง 10 ล้านบาท 

ข้อเสีย

 1. ถ้าเป็นรถยนต์ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ดอกเบี้ยจะแพงขึ้น 
 2. ถ้าอนุมัติวงเงินต่ำ จะทำให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

Exit mobile version