รวมสินเชื่อออมสิน SMEs 2018

รวมสินเชื่อออมสิน SMEs 2018
ads

อยากทำธุรกิจ แต่ไม่มีเงินลงทุน แนะนำสินเชื่อ ธนาคารออมสิน

ปัจจุบัน คนไทยหันมาทำธุรกิจ SME กันมากขึ้น ซึ่งการจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่ง ย่อมต้องใช้เงินลงทุน บางครั้งเงินทุนของตนเองก็ไม่มากพอที่จะทำได้หรืออยากขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น ทางออกจึงเป็นการขอกู้สินเชื่อกับธนาคารต่างๆ ธนาคารออมสินเองก็มีสินเชื่อธุรกิจ ให้คนไทยได้ขอไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น วันนี้ Promotions.co.th จึงรวบรวมสินเชื่อธุรกิจ ของธนาคารออมสิน มาให้ทุกท่านได้พิจารณาขอสินเชื่อให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองกันค่ะ

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน มีอะไรบ้าง?

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักว่าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออนสินนั้น มีสินเชื่ออะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องในการขอสินเชื่อ และเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจที่ตนเองกำลังดำเนินการอยู่หรือริเริ่มที่จะทำ ซึ่งสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน มีดังนี้

  • สินเชื่อ GSB SMEs Start Up
  • สินเชื่อส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย
  • สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
  • สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร
  • สินเชื่อ SMEs O/D Top-up
  • สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)
  • สินเชื่อแฟคตอริ่ง
  • สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

ควรทำสินเชื่อแบบไหน? การขอสินเชื่อต้องมีอะไรบ้าง?

สินเชื่อแต่ละประเภทนั้น มีจุดประสงค์และรายละเอียดสินเชื่อต่างกัน ดังนั้นจึงควรทราบว่าตนเองเองต้องการสินเชื่อเพื่อจะใช้ไปดำเนินการอะไรในธุรกิจและตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารออมสินกำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะขอสินเชื่อ ซึ่งสินเชื่อแต่ละแบบ มีจุดประสงค์ คุณสมบัติ เอกสารการขอ และรายละเอียดสินเชื่อ ดังนี้

1 สินเชื่อ GSB SMEs Start Up

สินเชื่อนี้มีวัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนดำเนินการธุรกิจและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (ยกเว้นซื้อขายที่ดินที่เป็นการเก็งกำไร)

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฏหมายไทย เป็นผู้ที่เริ่มประกอบกิจการหรือทำกิจการไม่เกิน 3 ปี หรือ เป็นผู้ที่มีกิจการอยู่แล้ว แต่ต้องการทำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม/สายการผลิตใหม่

ธนาคารออมสินให้กู้สูงสุดรายละ 10,000,000 บาท ประเภทสินเชื่อมีทั้งกู้ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้นใช้เวลาชำระไม่เกิน 1 ปี และระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ใน 2 ปีแรก และปีที่ 3-10 เป็นไปตามธนาคารกำหนด เอกสาร หลักประกัน และหลักฐาน ที่ต้องเตรียมในการขอกู้ มีดังนี้

2สินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจหรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

ผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนและทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรหรือเป็นธุรกิจที่ธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือร่วมลงทุนผ่านกองทุนฯ

ธนาคารออมสินให้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000,000 บาท ประเภทสินเชื่อมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นใช้เวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ส่วนระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ในอัตราดอกเบี้ยที่แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุน 2 ปีแรก ร้อยละ 3.99 และกรณีไม่ได้ร่วมลงทุน 2 ปีแรก ร้อยละ 4.99 ใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ ดังนี้

3 สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ยกเว้น ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร)

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียน หรือกองทรัสต์ที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ธนาคารออมสินให้กู้รายละตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาชำระเงินกู้มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่เกิน 1 ปี และไม่เกิน 10 ปี โดยหากกู้ในระยะ 10 ปี จะให้ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ ดังนี้

4 สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนหรือลงทุนในทรัพย์สินถาวร

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน หรือวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร และเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจการเกษตร ธนาคารออมสินให้วงเงินกู้รายไม่เกิน 10,000,000 บาท ในระยะเวลากู้ไม่เกิน 1 ปี และไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ในปีแรก ปีที่สอง ร้อยละ 4.99 ตั้งแต่ปีที่ 3-7 เป็นไปตามธนาคารกำหนด และหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเช่นกัน

5 สินเชื่อ SMEs O/D Top-up

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ประเภทสินเชื่อระยะยาว เดิมของธนาคารออมสิน โดยให้จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท เป็นสินเชื่อประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) อัตราดอกเบี้ยและการขอสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ดังนั้นจึงต้องติดต่อสอบถามกับทางธนาคารเอง

6สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และเป็นบุคคฃที่จะซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ให้จำนวนเงินกู้โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาขาย กรณีห้องชุด ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาขาย และกรณีที่ดินว่างเปล่า ไม่เกินร้อย 85 ของราคาขาย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและเอกสาร หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด จึงต้องติดต่อสอบถามกับธนาคารเอง

7 สินเชื่อแฟคตอริ่ง

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเงินหมุนเวียนที่มีข้อจำกัดด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีเงินหมุนเวียนจมในลูกหนี้การค้า

ผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการค้าแบบกำหนดระยะเวลาชำระเงินกับลูกหนี้การค้า สินเชื่อจะเป็นประเภทสินเชื่อเงินหมุนเวียนระยะสั้น ไม่มีกำหนดอายุ และหลักฐานในการขอสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร

8 สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ประกอบการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย

ผู้กู้จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร เป็นผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติและได้รับผลกระทบ และยื่นกู้ที่ธนาคารออมสินสาขาหรือหน่วยงานที่ขอสินเชื่อเดิม สินเชื่อจะเป็นประเภทระยะยาว ยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน 3 เดือน หลังจากประสบภัยพิบัติ ยกเว้นอัคคีภัย โดยให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ ร้อยละ 10 ของวงเงินกู้เดิมไม่เกิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเป็นงวด ไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด และปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 1 ปี และชำระดอกเบี้ยทุกเดือน อุตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ ร้อยละ 3.5 ตั้งแต่ปีที่สอง MLR ต่อปี หากชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา โดยไม่ผิดนัด ร้อยละ 14 ต่อปี ใช้หลักประกันเดิมตามสัญญา และใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาค้ำประกันให้ได้ และมีเงื่อนไขอื่นๆ คือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)

ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs หากอยากขอสินเชื่อประเภทไหน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อการขอสินเชื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจของทุกท่าน ซึ่งทางธนาคารออมสินมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่หลากหลายประเภทและหลายวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด และสามารถคำนวณความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของตนเองได้ในการทำธุรกิจต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม…