คลินิกแก้หนี้เปิดรอบ 2 เพิ่มเงื่อนไข 19 Non-Bank

เงื่อนไขใหม่ เพิ่มโอกาสให้คนมีหนี้ได้ปลดหนี้

“หนี้” คือ สิ่งที่หลายคนคงไม่อยากมี แต่เมื่อมีเหตุจำเป็นบางอย่างก็ต้องขอยืมขอกู้ บางคนก็สามารถใช้หนี้จนหมดได้ แต่บางคนก็ไม่สามารถใช้หนี้ได้จนกลายเป็นว่ามีหนี้ท่วมหัว สำหรับประเทศไทย จากสถิติคนไทยมีหนี้จากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกว่า 490,000 คน รวมมูลค่าหนี้กว่า 48,700 ล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นปัญหานี้ จึงให้มีโครงการ “คลินิกแก้หนี้” เพื่อช่วยปลดหนี้ให้กับคนไทยที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ แต่จาก 2 ปีที่ได้มีโครงการมา กลับมีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขเพียง 1,500 คน จากผู้สมัครกว่า 37,000 คน เนื่องจากผู้ที่สมัครโครงการส่วนมากไม่ตรงกับเงื่อนไขของโครงการ ข้อมูลจาก www.brandinside.asia ในปี 2562 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเพิ่มเงื่อนไขใหม่ คือ ผู้ที่มีหนี้กับ Non-Bank หรือ มีหนี้กับเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่ธนาคาร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2 ปี 2562


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมที่จะสามารถโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ มีดังนี้

1 เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้

2 มีอายุไม่เกิน 65 ปี

3 มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมแล้วไม่เกิน 2,000,000 บาท

4 ไม่ถูกดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีอยู่แต่ยังไม่มีคำพิพากษา

5 มีหนี้เสียจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคาร หรือผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงิน ที่เรียกว่า Non-Bank ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า 90 วัน และต้องก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมี Non-Bank เข้าร่วมทั้งหมด 19 บริษัท ดังนี้


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ


1 ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ  www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ โทร. 02-610-2266

2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และยืนยันข้อมูลข้อมูลผ่านเว็บไซต์

3 รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายวันเวลาที่จะให้เข้าพบที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ชั้น 12 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต

4 เตรียมเอกสารเข้าร่วมโครงการและพิจารณารายได้ ดังนี้

-สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้ารายการ/รัฐวิสาหกิจ

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร

-สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน

-สเตทเม้นท์ (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

-บัตรเงินบำนาญ ในกรณีเป็นข้าราชการ

-ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย ในกรณีเป็นข้าราชการ

-หลักฐานแสดงรายได้อื่น ๆ เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง

-ใบแจ้งหนี้ หรือ เอกสารแสดงความเป็นหนี้

5 พบเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

6 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการฯ จะนัดหมายเพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารหรือ Non-Bank ที่ร่วมโครงการ

ในปี 2562 นี้ ผู้ที่มีหนี้ ไม่ว่าจะกับธนาคารหรือ Non-Bank หากมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ขอให้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยปลดหนี้ของคุณ และลดภาระหนี้ของคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com / เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com / Line ID @debtclinicbysam หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการคลินิกแก้หนี้ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Call Center 02-610-2266

Read more…