Home บัตรเครดิต Bank สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง


 8 ชื่อสินเชื่อ :  สินเชื่อบุคคล K Personal Cash

สถาบันการเงิน :  ธนาคาร กสิกรไทย

ดอกเบี้ย (ไม่ผิดนัดชำระหนี้) & หลักประกันเงินกู้    :  สินเชื่อบุคคลกสิกร มีผลิตภัณฑ์ 4 ตัว (ไม่นับ K-Express Cash ที่มีบัตรกดเงินสด) ได้แก่

 • สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาณกสิกรไทย

คลิกดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบุคคล ธนาคารกสิกร ได้ที่นี่

ระยะเวลาผ่อนชำระ   :  สูงสุด 60 เดือน

เงื่อนไขผู้กู้ :

พนักงานประจำ

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป  พนักงานประจำรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เจ้าของกิจการ

 • และเจ้าของธุรกิจ รายได้ 40,000 บาท ขึ้นไป
 • ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสาร  :

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้รับเงินกู้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

การจ่ายเงินกู้  :  จ่ายเงินกู้ครั้งเดียวในตอนกู้ครั้งแรก  ชำระคืนรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : เว็บไซต์ www.kbank.co.th เบอร์โทรศัพท์ 02-888-8888

คลิกดู  สินเชื่อเพื่อมาปิดบัตร ได้ที่ หน้า 10

Exit mobile version