Home บัตรเครดิต Bank สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

 


4 ชื่อสินเชื่อ :  Citi Personal Loan

สถาบันการเงิน :  CITI BANK

ดอกเบี้ย (ไม่ผิดนัดชำระหนี้) & หลักประกันเงินกู้    :  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 15.99%  เมื่อได้รับวงเงิน 400,000 บาท สำหรับพนักงานบริษัทมหาชน หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ข้าราชการ  จากอัตราปกติ 18% ไม่ต้องใช้คนค้ำ

ระยะเวลาผ่อนชำระ   :  12 – 60 เดือน

เงื่อนไขผู้กู้ (พนักงานมีรายได้ประจำ) :   อายุ 21 ปีขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป รายได้ 20,000 บาท

เงื่อนไขผู้กู้ (ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สัญญาจ้าง) :  เงื่อนไขเดียวกับพนักงานรายได้ประจำ แต่ได้ดอกเบี้ยน้อยกว่า

เงื่อนไขผู้กู้ (ธุรกิจส่วนตัว) :  ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป

เอกสาร  : ใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน และ Statement เจ้าของกิจการ คือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี), สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าแรก

หลักประกันเงินกู้  : ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ และ ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

การจ่ายเงินกู้  :  สินเชื่อบุคคลซิตี้ โอนเข้าบัญชีครั้งแรกครั้งเดียว ขอเพิ่มได้ต่อเมื่อชำระหนี้หมดแล้ว

ระยะเวลาโปรโมชั่น :  ติดต่อที่ Citibank , www.citibank.co.th

คลิกดู  สินเชื่อเพื่อมาปิดบัตร ได้ที่ หน้า 6

Exit mobile version