Home บัตรเครดิต Bank สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง


ชื่อสินเชื่อ :  CIMB Personal Loan

ดอกเบี้ยธนาคาร CIMB

สถาบันการเงิน :  CIMB

ดอกเบี้ย (ไม่ผิดนัดชำระหนี้) & หลักประกันเงินกู้    :   เริ่มต้น 9%,12%, 15% และ 18% ขึ้นกับวงเงิน

ระยะเวลาผ่อนชำระ   :  12 – 84 เดือน

เงื่อนไขผู้กู้ (พนักงานมีรายได้ประจำ) :   อายุ 21-59 ปีขึ้นไป อายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป รายได้ 15,000 บาท

เงื่อนไขผู้กู้ (ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สัญญาจ้าง) :  เงื่อนไขเดียวกับพนักงานรายได้ประจำ

เงื่อนไขผู้กู้ (ธุรกิจส่วนตัว) : อายุ 21-59 ปีขึ้นไป ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป รายได้ 25,000 บาท

เอกสาร  :

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ (กรณีหลังใช้สำเนาทะเบียนบ้าน)
  • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
  • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกสำหรับโอนเงินสินเชื่อ

หลักประกันเงินกู้  : ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ และ ไม่ต้องใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

การจ่ายเงินกู้  :  โอนเข้าบัญชีครั้งแรกครั้งเดียว ขอเพิ่มได้ต่อเมื่อชำระหนี้หมดแล้ว (วงเงินกู้ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ,พนักงานประจำ วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท, เจ้าของกิจการ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท  )

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ดอกเบี้ย เริ่มต้น 9% รายละเอียดเพิ่มเติม www.cimb.com

คลิกดู  สินเชื่อเพื่อมาปิดบัตร ได้ที่ หน้า 4

Exit mobile version