Home บัตรเครดิต Bank สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บัตร มีกี่แบบ อะไรบ้าง


 9 ชื่อสินเชื่อ :  สินเชื่ออเนกประสงค์

สถาบันการเงิน :  ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคารกรุงไทย :  มีความพิเศษตรงที่มีสินเชื่ออเนกประสงค์ตรงกับความต้องการของ พนักงานเอกชน – ข้าราชการ และ บุคลากรภาครัฐ แตกต่างกัน ด้วยเงื่อนไขดังนี้

อัตราดอกเบี้ยอเนกประสงค์ธนาคาร กรุงไทย
สินเชื่ออเนกประสงค์พนักงานหน่วยงานเอกชน สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับราชการ สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับบุคลากรภาครัฐ
– มีรายได้มากกว่า 80,000 บาท จะได้รับการยกเว้นบุคคลค้ำประกัน

 

– พนักงานประจำมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เงินเดือน : 13,000 ฿

พนักงานราชการ : 15,000 ฿ อายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีการต่ออายุสัญญาจ้าง มากกว่า 1 ครั้ง

รายได้น้อยกว่า 80,000 บาท หากไม่มีผู้ค้ำจะได้รับดอกเบี้ยมากกว่าปกติ 2% ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี ใช้บุคคลค้ำประกัน และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (รายละเอียดเพิ่มเติม www.ktb.co.th/product/detail/373)
ผ่อนชำระสูงสุดนาน 7 ปี วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 500,000 บาท วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

เอกสาร  :

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานองค์การของรัฐ
  • ทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองรายได้  (ถ้ามี)
  • สลิปเงินเดือน
  • เอกสารประกอบอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร
  • สำเนาหนังสือให้ความยินยอม ในการหักเงินที่ทำเรื่องกู้ไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

หลักประกันเงินกู้  : ใช้ผู้ค้ำ และ หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้  :  ผ่อนชำระได้นานถึง 20 ปี

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย , www.ktb.com

คลิกดู  สินเชื่อเพื่อมาปิดบัตร ได้ที่ หน้า 11

Exit mobile version