Home บัตรเครดิต 7 บัตรเครดิตสำหรับนักศึกษา 2020

7 บัตรเครดิตสำหรับนักศึกษา 2020

7.บัตรเครดิต KRUNG SRI Central The 1 

บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน แท้จริงแล้วเป็นบัตรที่ขึ้นอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่เนื่องดัวยการสมัครและเงื่อนไขที่แตกต่างกับบัตรเครดิตเงินฝากค้ำประกัน ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาข้อ 6 จึงต้องแยกออกมาอธิบาย เพราะมียอดขั้นต่ำเงินฝากต่างกัน ดังนี้

 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์  ต้องเป็นผู้มีบัญชีเงินฝากประจำ 500,000 บาท  หรือมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ 1,000,000 บาท มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป

 

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์  ต้องเป็นผู้มีบัญชีเงินฝากค้ำประกัน 125,000 บาท  หรือใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ 1 ล้านบาท มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป

วงเงิน : สอบถามกับธนาคาร
เงินฝากขั้นต่ำ : 50,000 บาท
อายุขั้นต่ำ : 20 ปี

คลิกอ่านต่อหน้า 8 >>>>>>

Exit mobile version