โปรโมชั่น รับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกครั้งที่เติมน้ำมันผ่านบัตร HSBC

โปรโมชั่น รับเงินคืนสูงสุด 5%* ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน

รับเงินคืนสูงสุด 5%* เมื่อเติมน้ำามันทุก 800บาท/รายการ ที่ปั๊ม ปตท.ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ตั้งแต่ 15 พ.ค. 53 – 31 มี.ค. 54

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
SMS : พิมพ์ PTT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก แล้วส่งมายัง 4268888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
Websitewww.hsbc.co.th ลงทะเบียนฟรี

สิทธิ์เงินคืนจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนตามที่กล่าวมาเป็นต้นไป

(บัตรพรีเมียร์รับสิทธิ์เงินคืนโดยไม่ต้องลงทะเบียน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
1.เฉพาะบัตรเครดิตเอชเอสบีซีที่ออกโดยธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย (ยกเว้นบัตรนิติบุคคล) ที่คงสภาพ
การเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารฯทำการเครดิตเงินคืน
2.การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต้องเกิดขึ้นระหว่าง 15 พ.ค. 53 – 31 มี.ค. 54 ณ ร้านค้าในหมวดสถานีบริการน้ำมัน
ของ ปตท. ที่ร่วมรายการและถูกบันทึกเข้าระบบมายังธนาคารเอชเอสบีซีภายใน 11 เม.ย. 54 ยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณรวมกันโดยอัตโนมัติ และยอดใช้จ่ายต่างบัญชีไม่สามารถนับรวมกันได้
3.สำหรับยอดใช้จ่ายทุกๆ 800 บาทต่อรายการจะได้รับเงินเครดิตคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักเป็นรายเดือน
ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากวันทำรายการ
1) บัตรเครดิตประเภททองและคลาสสิครับคืน 16 บาทต่อรายการและยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 96 บาทต่อบัญชี ต่อเดือน
2) บัตรเครดิตประเภทแพลทินัมรับคืน 24 บาทต่อรายการและยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 144 บาทต่อบัญชีต่อเดือน
3) บัตรเครดิตประเภทพรีเมียร์รับคืน 40 บาทต่อรายการและยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 240 บาทต่อบัญชีต่อเดือน  4.ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทางร้านค้ายินยอมคืนยอดใช้จ่ายภายหลังจาก
ที่ธนาคารฯได้คืนเงินเครดิตเข้าบัญชีไปแล้ว ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเครดิตคืนจากบัญชีบัตรนั้นๆ  5.สงวนสิทธิ์ในการยกเว้นคะแนนสะสมเอชเอสบีซีรีวอร์ดสที่เกิดจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในหมวดสถานีบริการน้ำมัน
ทุกรายการ (Merchant Category Code-MCC 5541 และ 5542 ในระบบการบันทึกรายการของ Visa
และ MasterCard) โดยคะแนนที่ถูกยกเว้นดังกล่าวจะปรากฏในช่องคะแนนสะสมใช้ไปของตารางสรุปยอด
คะแนนสะสมในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากวันที่ทำรายการ  6.ยอดเงินเครดิตคืนไม่สามารถโอนสิทธิหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  7.ธนาคารฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วม
รายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น  8.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  9.ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือการให้บริการ หากเกิดเหตุขัดข้องโปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง  10.คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด