เงินชดเชย กบข. คืออะไร ใครเป็นผู้จ่าย จ่ายในกรณีใดบ้าง

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สำหรับท่านใดที่เป็นข้าราชการย่อมรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ (กบข.) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชเมื่อออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการ ซึ่งหนึ่งในผลประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเงินชดเชย กบข. นั่นเอง

ซึ่งหากใครที่เป็นสมาชิกจะต้องถูกหักเงินเดือนทุกเดือนเริ่มต้นขั้นต่ำ 3% และรัฐช่วยออกสมทบให้ 3% เพื่อส่งเข้ากองทุนนี้ โดยสมาชิกสามารถเลือกให้หักสะสมเพิ่มได้สูงสุด 12% ของเงินเดือน รวมแล้วสามารถสะสมได้สูงสุดคือ 15% ของเงินเดือน (ไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนอื่น ๆ) พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือเป็นสวัสดิการข้าราชการนั่นเองซึ่งก็จะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเอกชน เป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณและสามารถนำยอดเงินมาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

เงินชดเชย กบข. คืออะไร
กบข. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับข้าราชการ

เงินชดเชย กบข. ใครมีสิทธิได้รับบ้าง

สำหรับข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป ทุกคนจะต้องเป็นสมาชิก กบข. และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ แต่ถ้าหากเข้ารับราชการก่อนหน้านั้นจะมีสิทธิเลือกได้ตามความสมัครใจไม่บังคับ

ข้าราชการสมาชิก กบข. หมายถึงใครบ้าง

1. ข้าราชการพลเรือน
2. ข้าราชการตุลาการ
3. ข้าราชการอัยการ
4. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
5. ข้าราชการตำรวจ
6. ข้าราชการทหาร
7. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา
9. ข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
10. ข้าราชการศาลปกครอง
11. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
12. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช

สมาชิก กบข. ทุกคนจะมีเงินออมในบัญชีของสมาชิก 2 ส่วน 

ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำส่ง ได้แก่
1. เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เฉพาะกลุ่มสมัครเข้า (บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)
2. เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 2%
3. เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 3%
ส่วนที่สมาชิกเป็นผู้นำส่ง ได้แก่
4. เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิก กบข. ส่งสะสม เดือนละ 3%
5. เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) คือ เงินสะสมตามความสมัครใจ ตั้งแต่ 1-12%

สรุปก็คือในแต่ละเดือนสมาชิก กบข. จะมีเงินออมรายเดือน ดังนี้ (ออมตามกฏหมาย) เงินสะสมสมาชิก 3% + เงินรัฐสมทบ 3% + เงินรัฐชดเชย 2% = 8% ของเงินเดือน (ออมเพิ่ม) กรณีสมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม12% สมาชิกจะมีเงินออมรายเดือนเข้า กบข. สูงสุด = 20% ของเงินเดือนโดย กบข. จะนำเงินสมทบ, เงินสะสม และเงินสะสมเพิ่มเติม ของสมาชิกไปลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคลที่สมาชิกเลือกไว้ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณ

Government Pension Fund
แผนการลงทุนรายบุคคล

หน้าที่หลักของ กบข.

1. บริการการลงทุนเงินออมข้าราชการเพื่อสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าเงินเฟ้อภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. กบข.
2. บริการฐานข้อมูลบัญชีสมาชิก จัดสรรผลประโยชน์ ประชาสัมพันธ์เสริมความรู้ จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก และจ่ายเงินหรือผลประโยชน์คืนแก่สมาชิกเมื่อออกจากราชการ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข.

1. สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินปีละ 500,000 บาท
2. สวัสดิการด้านอื่น ๆ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
3. เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจะได้รับเงิน 2 ส่วน ได้แก่
3.1 บำเหน็จ จากกรมบัญชีกลาง สูตรคำนวณ = อัตราเงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
3.2 บำนาญรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง สูตรคำนวณ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ (หาร) 50 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
3.3 เงิน กบข. ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถ้ามี) พร้อมผลประโยชน์ของเงินทั้ง 4 ก้อน

เงินชดเชย กบข. หมายถึงอะไร

สำหรับในส่วนเงินชดเชย กบข. คือ เงินที่รัฐเป็นผู้ส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กบข. เดือนละ 2% ถือเป็นเงินที่รัฐจ่ายให้กับสมาชิกเพื่อชดเชยสูตรบำนาญที่จะได้น้อยลง (ชดเชยเพื่อไม่ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. เสียเปรียบคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก) โดยเงื่อนไขคือจะจ่ายให้สมาชิกเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับเป็นเงินบำนาญเท่านั้น

รวมถึงกรณีสมาชิกลาออกจากข้าราชการและเลือกรับบำนาญก็จะได้รับเงินชดเชย กบข. เช่นกัน ยกเว้นกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือเลือกรับเป็นบำเหน็จ 2 กรณีนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชย กบข. เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเงินชดเชย กบข. คือชดเชยส่วนต่างของบำนาญที่ลดลง ในกรณีสมาชิกเสียชีวิตผลประโยชน์จะตกแก่ผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปก็คือเงินชดเชย กบข. คือเงินที่รัฐมีหน้าที่เป็นผู้ส่งเข้าบัญชีให้สมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เดือนละ 2% เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. กรณีเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการโดยจะจ่ายในรูปแบบบำนาญเท่านั้น ส่วนกรณีที่สมาชิก กบข. เสียชีวิตจะไม่ได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้

ที่มา : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม