เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างหักภาษีไหม หักเท่าไหร่

โดนเลิกจ้างเงินชดเชยต้องจ่ายภาษีหรือไม่

ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการดำเนินธุรกิจให้มีกำไรรักษาสถานะทางการเงินให้อยู่รอดได้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย หลายบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดสู้ต่อไม่ไหวมีอันต้องปิดตัวลงจำนวนมาก บางบริษัทไม่ถึงกับปิดตัวแต่ก็จำเป็นต้องลดภาระรายจ่ายลง แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานที่ต้องตกงานตามมา

หากบังเอิญเพื่อน ๆ ท่านใดที่เป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายดังกล่าวที่ต้องถูกบริษัทเลิกจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้างก็อยากให้ตั้งสติให้ดีไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ ทางออกที่ดีที่สุดคือตั้งสติและเตรียมพร้อมไปทีละขั้นเพื่อการวางแผนจัดการการเงินอย่างถูกต้อง ในฐานะลูกจ้างที่ต้องถูกเลิกจ้างและมีสิทธิจะได้รับก็คือเงินชดเชยนั่นเอง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานหมายถึงอะไร

เงินชดเชย คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มีการกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ในกรณีนายจ้างเป็นฝ่ายให้ลูกจ้างออกจากงาน นายจ้างเลิกกิจการ หรือลูกจ้างต้องออกจากงานเพราะสัญญาจ้างสิ้นสุดลง โดยให้จ่ายค่าชดเชยตามอายุงานของลูกจ้างแบ่งได้ดังต่อไปนี้

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
เงินชดเชยถือเป็นรายได้ต้องจ่ายภาษี

ระยะเวลาการทำงานและอัตราเงินชดเชย

  •  ทำงานไม่เกิน 120 วัน = ไม่ได้รับเงินชดเชย
  •  ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี = ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
  •  ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี = ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
  •  ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี = ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
  •  ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี = ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
  •  ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป = ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
  •  ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป = ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

นายจ้างต้องบอกกล่าวกับลูกจ้างล่วงหน้า

การเลิกจ้างไม่ว่าจะกรณีใด ๆ นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า

  • กรณีเลิกจ้างทั่วไป ให้บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หรือ 1 งวดของการจ่ายค่าจ้าง
  • กรณีเลิกจ้าง เพราะการปรับปรุงหน่วยงาน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน
  • กรณีเลิกจ้าง เพราะย้ายสถานประกอบกิจการ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

*ทั้ง 3 กรณีหากนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าต้องจ่ายค่าชดเชยเป็น ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า “ค่าตกใจ” เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินชดเชย

เงินชดเชยเลิกจ้างได้รับตอนไหน

โดยปกติแล้วนายจ้างจะจ่ายให้กับลูกจ้างในวันสุดท้ายของการทำงาน หากไม่ได้รับลูกจ้างสามารถยื่นร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน (ต่างจังหวัด) หรือ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กรุงเทพฯ) ได้ และถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เงินชดเชยเลิกจ้างต้องจ่ายภาษีหรือไม่

เงินค่าชดเชยเลิกจ้างถือเป็นเงินได้ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีภาระทางภาษีตามมาโดยค่าชดเชยที่ไม่เกิน 300,000 บาทจะได้รับการยกเว้นภาษี หากเกินกว่านี้จะต้องนำส่วนที่เกินมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวอย่างเช่น ค่าชดเชยเลิกจ้างที่คุณได้รับเป็นจำนวนสุทธิ 500,000 บาท ได้รับยกเว้นภาษี 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับส่วนที่เกินจำนวน 200,000 บาทจะถูกนำมาคิดภาษีนั่นเอง

เลิกจ้างกรณีใดบ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย

1. ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
2. ลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
3. ลูกจ้างกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง
4. ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน คำสั่งของนายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายและนายจ้างได้เตือนเป็นหนังสือแล้ว หรือหากเป็นกรณีร้ายแรงไม่จำเป็นต้องตักเตือน
5. ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควรติดต่อกัน 3 วันทำงาน
6. ลูกจ้างถูกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

และทั้งหมดนี้ก็คือคำตอบของคำถามที่ว่าเงินค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ และเสียในอัตราเท่าไหร่ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการได้มาซึ่งค่าชดเชยดังกล่าว หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย

อ่านเพิ่มเติม