วิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต เพื่อขอเงินทดแทนจาก สปส.

วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์

เชื่อเหลือเกินว่าที่ผ่านมาหลายคนคงได้ยินหรือได้อ่านเจอคำว่า “เงินทดแทนว่างงาน” ตามสื่อต่าง ๆ กันมามาก เนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้พนักงานบริษัท ลูกจ้างหลายคนต้องถูกเลิกจ้าง ซึ่งถ้าหากใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก็สามารถขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมได้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับกรมแรงงานเสียก่อน ซึ่งในวันนี้จะมาสอนวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต อย่างละเอียดให้กับเพื่อน ๆ ที่อยากรู้ได้ทราบกัน เพื่อนำไปยื่นขอเงินทดแทนจาก สปส. ได้นั่นเอง

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือใคร

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง/พนักงาน ที่ทำงานให้กับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ถือเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เงินทดแทน
เงินทดแทนว่างงาน

สาเหตุของการว่างงาน มี 2 อย่าง

1. ลูกจ้างลาออกเอง
2. นายจ้างเลิกจ้าง

เมื่อออกจากงานแล้วลูกจ้างมีสิทธิอะไรตามกฎหมาย

หากคุณเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะอยู่ภายใต้สิทธิของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประกันสังคมภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคม

ถูกนายจ้างเลิกจ้าง กับ ลาออกเอง สิทธิในทางกฎหมายต่างกันไหม

1. กรณีลูกจ้างลาออกเอง 

ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากบริษัท แต่มีสิทธิขอเงินทดแทนว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. กรณีถูกนายจ้างเลิกจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี

2.1 ถูกเลิกจ้างกรณีลูกจ้างมีความผิด
กรณีนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ เช่น ลูกจ้างทุจริต ทำผิดกฎหมาย จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
2.2 ถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้มีความผิด
กรณีนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ 120 วันขึ้นไปนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้าง

ค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายมี 2 ประเภท คือ

1. ค่าตกใจ 

กล่าวคือเป็นค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดของการจ่ายค่าจ้าง หากรับเป็นเงินเดือน 30 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจเป็นจำนวน 30 วัน แต่หากลูกจ้างรับเป็นรายสัปดาห์ นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจให้ลูกจ้างจำนวนหนึ่งสัปดาห์

2. ค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง

กฎหมายกำหนดไว้ว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามจำนวนเงินเดือนและอายุการทำงาน ดังนี้

  • อายุงาน 120 วัน – 1 ปี = ได้รับเงินชดเชยอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
  • อายุงาน 1 – 3 ปี = ได้รับเงินชดเชยอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
  • อายุงาน 3 – 6 ปี = ได้รับเงินชดเชยอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
  • อายุงาน 6 – 10 ปี = ได้รับเงินชดเชยอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
  • อายุงาน 10 – 20 ปี = ได้รับเงินชดเชยอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน
  • อายุงาน 20 ปีขึ้นไป = ได้รับเงินชดเชยอัตราค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

นอกจากเงินชดเชยที่ลูกจ้างจะได้รับกรณีถูกเลิกจ้างดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ลูกจ้างยังมีสิทธิได้รับผลประโยชน์อีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่า “เงินทดแทนว่างงาน” ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมด้วย โดยลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติก่อนว่างงาน ดังนี้

  • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายใน 15 ก่อนถูกเลิกจ้าง
  • มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

สิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานแบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (รวมกรณีถูกเลิกจ้างมากกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปี)
2. กรณีลูกจ้างลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตรา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (รวมกรณีลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปี)

กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

กรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยกฎหมายให้เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงานเป็นร้อยละ 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (ยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ)

ในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกเอง สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนนี้แก่ลูกจ้างก็ต่อเมื่อ ลูกจ้างได้ทำการขึ้นทะเบียนว่างงานกับกรมแรงงานเสียก่อน ซึ่งมีขั้นตอนลงทะเบียนง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ดังนี้

วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์
เงินทดแทน
ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์
เงินทดแทน
กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ
เงินทดแทน
แนบไฟล์รูปภาพของตัวเอง ขนาดไม่เกิน 5 MB

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของ กรมจัดหางาน
2. เลือก “ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ” ให้ยอมรับเงื่อนไขและเข้าใช้งาน
3. กรอกเลขบัตรประชาชน และ Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เมื่อครบแล้วให้กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”
4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ พร้อมกับแนบไฟล์รูปภาพของตัวเอง (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
5. ในหน้าที่ 4 จะเป็นหน้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านกดที่ปุ่ม “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” เพื่อออกหนังสือรับรองว่างงาน
6. กดที่ “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน” เพื่อนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งจะมีเอกสารสามารถนำไปพิมพ์ได้โดยจะมี ใบนัดรายงานตัวและแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

เมื่อทำตามครบทุกขั้นตอนแล้ว ต่อจากนี้ไปให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่านไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่, จังหวัด, สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินทดแทนผ่านบัญชีธนาคารให้เดือนละ 1 ครั้ง และผู้ประกันตนต้องรายงานตัวที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยเช่นกัน

และทั้งหมดนี้ก็คือสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินทดแทนกรณีว่างงานที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับทั้งกรณีถูกเลิกจ้างและลาออกเอง รวมถึงวิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต เพื่อขอเงินทดแทนจาก สำนักงานประกันสังคม

อ่านเพิ่มเติม