วิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รับเงินชดเชยโควิด19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบันเรียกได้ว่ามีการส่งผลเป็นวงกว้าง ในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเอง ก็ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 นี้แบบเต็มๆ เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยดูได้จากจำนวนยอดสะสมของผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิต ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน และในปัจจุบันยังมีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินรวมถึงการประกาศเคอร์ฟิว โดยที่ได้มีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สถานที่ชุมนุม สถานบันเทิง หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ทำให้มีผู้คน มารวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยง ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยรณรงค์ให้ประชาชน กักตัวอยู่บ้านนั่นเอง ซึ่งในสถานการณ์การประกาศพ.ร.ก. ฉุกเฉินรวมถึงการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า สถานบริการต่างๆ เช่นนี้แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบต่อเราลูกจ้าง ทั้งรายเดือนหรือรายวันอย่างแน่นอน

สำหรับลูกจ้างหรือพนักงานส่วนใหญ่นั้น จะมีระบบของประกันสังคมที่คอยช่วยเหลือ จากสิทธิ์ที่เราพึงจะได้รับโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เช่นนี้แน่นอนว่ามีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางด้านประกันสังคมจึงได้มีการให้ลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับเงินชดเชยในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

ถ้าไม่มีประกันสังคมลงทะเบียนรับเงินชดเชยจากที่ไหน?


หลังจากที่ได้มีการเปิดลงทะเบียนในส่วนของเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ไป ตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากแรงงานจำนวนมากในประเทศไทยขณะนี้นั้น อยู่ในสถานะคนว่างงานจากการที่มีการประกาศปิดสถานที่เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยมีการสั่งปิดสถานที่ตั้งแต่ช่วงวันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 โดยผู้ที่มีสิทธิ์นั้นจะสามารถได้รับเงินชดเชยจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยที่เป็นผู้ทำงานอิสระหรือเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ละ 40 เท่านั้น

มนุษย์เงินเดือน หรือ พนักงานที่มีประกันสังคม รับเงินชดเชยจากที่ไหน?


แต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เป็นผู้ประกันตนอยู่ในประกันสังคมมาตรา 33 ถึงแม้จะไม่ได้รับเงินชดเชยในส่วนของ เราไม่ทิ้งกัน.com แต่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากการประกันสังคมในฐานะผู้ว่างงานผ่าน การลงทะเบียนผู้ว่างงานในเว็บไซต์ประกันสังคม สำหรับกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 รวมถึงในกรณีอื่น ๆ ได้ตามที่เงื่อนไขกำหนด

โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ทางได้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอ อัตราและระยะเวลาการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวง ให้ได้รับผลประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานหรือต้องการตัว 14 วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน จากเดิมอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน 90

กรณีที่ 2 กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานจากเดิมร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ให้แก้ไขปรับเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันโดยได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งทั้งนี้ไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมผ่านโทรศัพท์มือถือ


แบบที่ 1

ลงทะเบียนการว่างงาน

เข้าเว็บไซต์ sso.go.th
กด “แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน”
เลือกกรณีการรับผลประโยชน์ทดแทนที่คุณต้องการ
  • เข้าไปบนหน้าอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th
  • จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะขึ้นหัวข้อเกี่ยวกับ “การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกรณีว่างงาน จากนั้นคลิกไปที่กรอกแบบฟอร์ม ขอรับประโยชน์ทดแทน”
  • คลิกเลือกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง-ผู้ประกันตน) ในส่วนของหัวข้อกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตน หรือข้อที่ 1 จากนั้นกรอกรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้เรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและ “กดรับรองและยินยอมตามข้อความข้างต้นทั้งหมด” เสร็จเรียบร้อยให้กด “submit” เพื่อส่งข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนรับเงินทดแทนกับทางประกันสังคมในกรณีว่างงานจาก โควิด19 เป็นที่เรียบร้อย และทางสำนักประกันสังคม จะมีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน

แบบที่ 2

การลงทะเบียนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

สำหรับในกรณีนี้ สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนเช่นนี้ คือในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 หรือทางหน่วยงานภาครัฐได้มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 นั่นเอง โดยวิธีนี้ผู้ประกันตน ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/7) โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

และนายจ้างต้องรับรองวันที่ลูกค้าลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้ ในกรณีนี้นายจ้างต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆแก่ลูกจ้าง หรือหากมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ แนะนำให้ทางด้านนายจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและส่งประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างจะดีที่สุดเพื่อความรวดเร็วและรายละเอียดนายจ้างที่ครบถ้วน ในกรณีเป็นนายจ้างให้กรอกแบบรับรองยืนยันการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพราะนายจ้างจำเป็นที่จะต้องรับรองรวมถึงกรอกข้อมูลในส่วนนี้เพื่อเป็นการยืนยันประกอบกัน

โดยใครที่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของกรณีว่างงานหรือถูกเลิกจ้างหรือแม้แต่การสั่งให้หยุดงานชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 นั้นก็สามารถรับเงินชดเชยจากประกันสังคมได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอรับสิทธิ์ ในกรณีชดเชยตามที่คุณจะต้องได้รับ โดยสามารถเลือกทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์รวมถึงการทำการยื่นรับเงินประกันสังคม หรือการติดต่อช่องทางประกันสังคมอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อได้ทางผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือสายด่วน 1506 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการเดินทาง และความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั่นเองนะคะ

RAED MORE : 

 

Previous articleผลิตภัณฑ์จระเข้ที่ช่วยกำจัดปัญหา ร้าว รั่ว ซึม มีอะไรบ้าง ?
Next articleวิธีทำบราวนี่ในหม้อหุงข้าว ฉบับกักตัว สูตรอร่อยที่ไม่ควรพลาด!