เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คืออะไร

เข้าสู่ช่วงต้นปีเช่นนี้หลายคนคงกำลังรวบวมเอกสารต่างๆ สำหรับเตรียมยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งต้องเตรียมเอกสารต่างๆ หลากหลาย ที่ถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะแสดงถึงการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ที่รู้จักกันอีกชื่อใน 50 ทวิ เป็นหลักฐานที่ผู้ที่มีเงินได้นั้นจะได้รับ เพื่อไว้เป็นหลักฐานที่จะแสดงว่าผู้ที่รับเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วเรียบร้อย อีกทั้งยังมีการแสดงข้อมมูลรายได้ว่ามีรายได้มาจากแหล่งใด และจำนวนเท่าไหร่ ใช้สำหรับเป็นเอกสารในการยื่นภาษี

ผู้ที่ทำใบ 50 ทวิ ให้แก่เราคือใคร?

สำหรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ ใบ 50 ทวิ ผู้ที่จัดทำให้เราก็คือผู้จ่ายเงินให้แก่เรา ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่เป็นการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างต่างๆ โบนัส ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า หรือ แม้แต้เบี้ยเลี้ยง และเงินปันผล ก็ถูกนับเป็นรายจ่ายที่ต้องทำการประเมินในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือนายจ้าง หรือ บริษัทที่เราทำงานอยู่นั้นจะมีหน้าที่ออกใบทวิ 50 ให้แก่เรา ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในส่วนของภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยจะได้รับใบทวิ 50 จำนวน 2 ใบที่มีข้อความตรงกันด้านบนของหัวกระดาษดังนี้

→ ฉบับที่ 1 มีข้อความกำกับว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการ”

→ ฉบับที่ 2 มีข้อความกำกับว่า “สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บ ไว้เป็นหลักฐาน”

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ซึ่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นเป็นเอกสารสำคัญ สำหรับผู้ที่มีรายได้ทุกคนที่ต้องใช้ในการคำนวณภาษี อีกทั้งยังเป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลประจำปี หรือ กงด91 อีกด้วย สรุปง่ายๆ คือ เป็นการยืนยันในการเสียภาษีของบริษัทนายจ้าง ที่เสียให้เรา อีกทั้งใบ ทวิ 50 ยังถือเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับการยื่นขอสินเชื่อต่างๆ เช่นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจมีการขอในส่วนของใบทวิ 50 กำกับซึ่งเป็นหลักฐานที่นาเชื่อถือในการขอสินเชื่อไม่น้อยเลยทีเดียว โดยทั่วไปแล้วสำหรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นจะถูกออกให้แก่พนักงานภายในวันที่ 15 ก.พ.ของปีถัดจากที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ มีการลาออกจากงานในระหว่างปี เพื่อนำส่งให้แก่ทางกรสสรรพากรตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีว่าเราได้ทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้วนั่นเอง

 READ MORE :