ads

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ใช้สิทธิ 30 บาท หรือ บัตรทองรักษาโรคโควิดได้

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 นั้นถือมีการกระจายวงกว้างมากยิ้งขึ้นอีกทั้งยังมีจำนวนยอดผู้ป่วยสะสม และยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยเอง ก็ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันโดยในขณะนี้ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,978 ราย รักษาหายแล้ว 581 ราย และเสียชีวิต 19 ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่สูงอายุและมีโรคประจำตัว อีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวส์ตั้งแต่เวลา 20.00 – 04.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 นั่นเอง

อีกทั้งล่าสุดได้มีการประกาศจากพระราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ประชาชนที่ถือบัตรทองสามารถใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาโรค จากการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ได้

3 เม.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขพร้อมกันนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2563

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสถานบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) มีสิทธิเข้าถึง การบริการสาธารณสุขในสถานบริการอื่น

ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563”
 • ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • ข้อ 3 ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 • ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด19 สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ จะกล่าวถึงการเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย

การตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ รวมค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ค่า PPE สำหรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 540 บาทต่อครั้ง

ค่าห้องควบคุมรวมค่าอาหาร

 • ค่าห้องควบคุมหรือห้องดูแลการรักษารวมค่าอาหาร ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือแนะนำ จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน
 • ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน
 • ค่า PPE จ่ายตามจริงไม่เกิน 740 บาทต่อชุด
 • สำหรับผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ถึงอาการปานกลาง จ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน
 • สำหรับผู้ป่วยอาการรุนแรงจ่ายตามการให้บริการจริงไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน
 • ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริง ไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย หรือจ่ายชดเชยเป็นยา ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นที่หน่วยบริการต้องใช้ยารักษาผู้ป่วยเกินกว่าอัตราที่กำหนด ให้หน่วยบริการขออนุมัติต่อ สปสช. เป็นรายกรณี

ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ

 • ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ อัตราจ่ายเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของสำนักงาน
 • ค่า PPE รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการส่งต่อผู้ป่วย

ค่าตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนไทยทุกคน จ่ายตามอัตราที่กำหนดในข้อ 1 โดยอนุโลม

อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังได้มีการแจ้งเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง 30 บาท สำหรับผู้ที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยว่าป่วยหรือติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถเข้ารับรักษา ที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง 30 บาทนั้น หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน และต้องแจ้งประวัติ รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลใด ๆ เพื่อตรวจหาเชื้อ หากพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะได้รับการรักษาตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งโรงพยาบาลตามสิทธิของท่านจะประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างมีมาตรฐานในโรงพยาบาล โดยผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นนั่นเอง

สำหรับใครที่มีบัตรทองหากมีอาการสงสัย หรือมีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อโควิด19 นั้นก็สามารถใช้สิทธิบัตรทองในการเข้าไปตรวจโรคตามโรงพยาบาลที่คุณได้รับสิทธิ พร้อมทั้งหากคุณเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 จริงก็จะได้รับการรักษาโดยใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทได้นั่นเองนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา 

READ MORE :