ปฏิทินวันพระประจำเดือนตุลาคม 2566

สำหรับชาวพุทธ วันพระ ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอันมีประเพณีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาช้านานแล้ว โดยประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะไป ประชุมกันเพื่อทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา จากพระสงฆ์ที่วัด สำหรับเดือนตุลาคม 2566 ซึ่งจะเป็นช่วงออกพรรษาประจำปี เดือนนี้มีวันพระวันไหนบ้าง พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

วันพระ หมายถึงอะไร

วันพระ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมักเรียกกันว่า วันอุโบสถ ในพุทธศาสนาเถรวาท เป็นวันที่กำหนดให้ชาวพุทธปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษ ดำเนินชีวิตทุกแง่มุมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ต้นกำเนิดของวันพระในศาสนาพุทธคือ แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงการประชุมกันเพื่อแสดงธรรมกันทุก ๆ วัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำของนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในช่วงต้นสมัยพุทธกาล ซึ่งขณะนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงวางระเบียบเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้กราบทูลแก่พระองค์ว่า นักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมหลักธรรมในศาสนา แต่พุทธศาสนายังไม่มี จึงขออนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระสงฆ์แสดงธรรมแก่ประชาชนในวันดังกล่าว

หลังจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสประชุมกันเพื่อฟังธรรมจากพระสงฆ์ที่วัด โดยกำหนดให้วันพระมีในรอบเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ(วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ) คำว่า “วันศักดิ์สิทธิ์” ในพุทธศาสนาหมายถึงเวลาของการไตร่ตรองทางศาสนา การไตร่ตรองทางจริยธรรม การทำสมาธิ และการกระทำที่มีน้ำใจและคุณธรรมมากขึ้น เป็นวันที่ผู้ปฏิบัติธรรมรวมตัวกันที่วัดหรือวัดเพื่อร่วมปฏิบัติธรรม ฟังคำสอน ท่องบทศักดิ์สิทธิ์ และรักษาศีลอย่างขยันขันแข็ง การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจทางจิตวิญญาณ เสริมสร้างความมุ่งมั่นต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนและความสามัคคีในหมู่ผู้ปฏิบัติ

ในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ผู้ศรัทธามักจะถือโอกาสกลับมายึดมั่นในศีล 5 อีกครั้ง ซึ่งเป็นแนวทางทางจริยธรรมซึ่งรวมถึงการไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต การลักขโมย การประพฤติผิดทางเพศ การพูดเท็จ และการดื่มของมึนเมา การมีส่วนร่วมในการกระทำที่มีคุณธรรมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เป็นหลักใหญ่ในช่วงเวลานี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณและความก้าวหน้าบนเส้นทางสู่การตรัสรู้ โดยรวมแล้ว วันพระถือเป็นเวลาที่เสริมสร้างการปฏิบัติธรรม เชื่อมโยงกับความศรัทธา และปลูกฝังความสงบภายในและภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับคำสอนและหลักการทางพุทธศาสนา

พระพุทธรูป
วันพระ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมักเรียกกันว่า วันอุโบสถ

วันพระเดือนตุลาคม 2566 มี 4 วันได้แก่

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ (วันออกพรรษา)

กิจกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำในวันพระมีอะไรบ้าง

ในวันพระ ผู้ปฏิบัติธรรมจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกฝนจิตวิญญาณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับคำสอนและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา กิจกรรมเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและประเพณีในระดับภูมิภาค แต่แนวปฏิบัติทั่วไปมีดังต่อไปนี้

การรักษาศีล:
ชาวพุทธมักจะกลับมามุ่งมั่นในการประพฤติตนตามหลักจริยธรรมโดยการรักษาศีล 5 หรือศีลเพิ่มเติมสำหรับพระภิกษุ 8 หรือ 10 ประการ ศีลเหล่านี้แนะนำให้บุคคลละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวง เช่น การฆ่าสัตว์ การลักขโมย การประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ และเสพของมึนเมา

การทำสมาธิ (ภาวนา):
การทำสมาธิเป็นแนวทางปฏิบัติสำคัญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ผู้บำเพ็ญอุทิศเวลาให้กับการเจริญสติ สมาธิ พัฒนาจิตใจ ให้เข้าถึงความสงบ และความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริง

การฟังธรรมเทศนา:
พระภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมจะร่วมกันแบ่งปันคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แนวทาง ข้อคิด และแรงบันดาลใจสำหรับการเดินด้านใน (ทางจิตวิญญาณ)

การถวายทาน:
การให้ถือเป็นการปฏิบัติที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธใช้วันสำคัญนี้ในการถวายสังฆทาน อาหาร หรือสิ่งจำเป็นอื่น ๆ แก่พระภิกษุและวัดในชุมชน การเสียสละนี้เชื่อกันว่าเป็นการสะสมกรรมเชิงบวกและทำให้จิตใจบริสุทธิ์

การสวดพระสูตรและสวดมนต์:
ชาวพุทธมักท่องและสวดมนต์ตาม พระธรรมบท เพื่อแสวงหาพร ความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและคนที่รัก

การมีส่วนร่วมในการแสวงบุญและเยี่ยมชมวัด:
ชาวพุทธจำนวนมากใช้วันพระเป็นโอกาสในการเยี่ยมชมวัดวาอาราม หรือสถานที่แสวงบุญที่สำคัญ ถือเป็นการสักการะพระพุทธเจ้า

การไตร่ตรองตนเอง:
ชาวพุทธมักอุทิศเวลาเพื่อการไตร่ตรองตนเอง เจริญวิปัสสนา และไตร่ตรองถึงการปฏิบัติ คุณธรรม เพื่อปรับปรุงของตนเอง การปฏิบัตินี้ส่งเสริมความตระหนักรู้และการเติบโตทางจิตวิญญาณ

และทั้งหมดนี้ก็คือวันพระเดือนตุลาคม 2566 ตรงกับวันอะไร กิจกรรมชาวพุทธที่ควรทำมีอะไรบ้าง หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย เมื่อทราบวันพระคือวันไหนกันไปแล้ว วันหยุดเดือนตุลาคมอย่างวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งวันพระคือวันที่ 22 ตุลาคม เพื่อน ๆ ก็สามารถเดินทางไปทำบุญกับครอบครัวยังต่างจังหวัดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับการเดินทางด้านในได้คือการปฏิบัติจริง ก็ขอให้เพื่อน ๆ ใช้โอกาสนี้ได้พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตในทางธรรมกันด้วยนะครับ

อ่านบทความที่น่าสนใจ

Previous articleแคปชั่นเที่ยวกับแฟน ความสุขล้นอกจนต้องแชร์ความหวานให้โลกรู้
Next articleเมนูอาหารตามสั่งใหม่ ๆ ทำกินเองได้ไม่มีเบื่อ รวมเมนูฮิตน่าสนใจท้าให้ลอง