เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 มีอะไรบ้าง ?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้สิทธิประโยชน์อะไรจากประกันสังคมบ้าง

กองทุนประกันสังคม อย่างที่ทราบกันดีว่า คือหลักประกันของผู้มีรายได้ที่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน มีจุดประสงค์เพื่อประกันความเสี่ยง จากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร การสงเคราะห์บุตร การเสียชีวิต และว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้จากประกันสังคมทุกคน ช่วยให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิต

แม้ในช่วงที่ตกงานหรือเจ็บป่วยก็จะมีเงินทดแทนและได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ดี หรือแม้ยามชราก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ และอื่นๆอีกหลายอย่าง ซึ่งในวันนี้จะขอพูดถึงกลุ่มผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ว่า เป็นประเภทไหนได้แก่ใคร และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้านใดบ้าง มาบอกคุณผู้อ่านให้ได้ทราบ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับ มีดังต่อไปนี้

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือผู้ประกันตนที่มีนายจ้างและได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน โดยอัตราเงินสมทบ 5% เข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือนได้มีการแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ (ตัวอย่างผู้ประกันตนฐานค่าจ้าง 1,650 – 15,000 บาท)
1. เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร 1.5%
2. สงเคราะห์บุตร ชราภาพ 3%
3. วางงาน 0.5%

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 จะได้รับมี 7 กรณี ดังนี้

1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย = ได้รับการคุ้มครองการรักษาจนสิ้นสุดการรักษา
2. กรณีคลอดบุตร = เบิกเงินค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 13,000 บาท
3. กรณีสงเคราะห์บุตร = จะได้รับเงินตั้งแต่แรกเกิด ไปจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
4. กรณีว่างงาน = ผู้ที่ว่างงานจากการลาออก ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน
5. กรณีทุพพลภาพ = ประกันสังคมดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. กรณีเสียชีวิต = ได้รับค่าทำศพและเงินสงเคราะห์
7. กรณีชราภาพ = รับเงินบำเหน็จ บำนาญ เมื่ออายุครบ 55 ปี บริบูรณ์

จะเห็นได้ว่าเงินที่สมทบเข้ามาในระบบประกันสังคมของผู้ประกันตนนั้นไม่ได้หายไปไหน แม้ผู้ประกันตนจะยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีใด ๆ เลย เงินนั้นก็จะถูกรวมอยู่ในกองทุนกลางของกองทุนประกันสังคมเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตนท่านอื่น ๆ ทั้ง 7 กรณีข้างต้นนั่นเอง หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นี้ไม่มากก็น้อยครับ

อ่านเพิ่มเติม :