ads

หนังสือรับสภาพหนี้ คืออะไร

กรณีการเกิดหนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงิน กู้สินเชื่อต่างๆ หนี้บัตรเครดิต ซึ่งเมื่อเกิดหนี้สินขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือ หลายคนไม่มีกำลังในการใช้จ่ายในส่วนที่กู้ยืมมา หรือมีการผิดนัดการชำระหนี้เกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการยื่นเรื่องต่อศาลต่างๆ ในการให้ผู้กู้ยืมนั้น รับสภาพหนี้

การรับสภาพหนี้ คือ ลูกหนี้ที่มีการผิดนัดชำระ หรือ ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะทำการฟ้องร้องลูกหนี้ได้ ภายในอายุความตามที่กฏหมายกำหนด โดยที่อายุความจะมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของหนี้สินนั้นๆ ซึ่งหนี้สินบางอย่างหากเจ้าหนี้ไม่ได้ให้ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพไว้ก็อยากยากต่อการดำเนินคดีต่อไปก็เป็นได้ เพราะขาดในส่วนของพยานและหลักฐาน อาทิ เกิดการกู้ยืมเงิน 5,000 บาท แต่เจ้าหนี้ไม่ได้ให้ลูกหนี้ทำสัญญา ลงลายลักษณ์อักษรและลายมือก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการฟ้องี้องเพื่อเรียกเอาเงินคืนตามกฏหมายได้ หรือ เมื่อมีการกู้ยืมเกิดขึ้นและลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงออกเป็นรับหนังสือรับสภาพหนี้ เพื่อเป็นหลักฐาน และตัวบ่งชี้ว่าลูกหนี้ต้องทำการคืนหนี้เหล่านี้ตามสัญญา

สิ่งที่ลูกหนี้ทั้งหลายควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การทำหนังสือรับสภาพหนี้”

ถ้าเจ้าหนี้ให้เราลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ เราต้องทำการตรวจสอบว่าหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นจะหมดอายุความเมื่อใด และขาดอายุความไปหรือยัง เนื่องจากการทำหนังสือรับสภาพหนี้ในระหว่างที่มีอายุความหรือเมื่อพ้นอายุความไปแล้วนั้นจะมีผลกี่ยวกับทางด้านกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งตามกฏหมายแล้ว “การรับสภาพหนี้จะมีได้เฉพาะ ภายในอายุความเท่านั้น” ซึ่งหมายถึงต้องทำหนังสือการรับสภาพหนี้ก่อนที่จะขาดอายุความ ซึ่งจะมีผลทำให้อายุความนั้นเกิดการสะดุดลง

สาเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดลงมีอะไรบ้าง?

สาเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดลงนั้นมีหลายกรณีอาทิ ลูกหนี้รับสภาพหนี้ด้วยการทำหนังสือรับสภาพหนี้ ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ให้บางส่วน ลูกหนี้ทำการชำระดอกเบี้ย หรือเจ้าหนี้ฟ้องร้องคดีเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ และอีกหลายๆสาเหตุ แต่การที่อายุความสะดุดลงนั้นจะเป็นผลดีต่อเจ้าหนี้เนื่องจาก จะมีผลว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ถูกนับเข้าในอายุ ความ ซึ่งกฎหมายให้เริ่มนับอายุความใหม่เท่ากับอายุความเดิมตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป

⇒ การทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือชำระหนี้บางส่วนก่อนคดีขาดอายุความ

ทำให้อายุความสะดุดลง และ ต้องทำการเริ่มนับอายุความใหม่เท่าอายุความเดิม และการรับสภาพหนี้จะมีผลผูกพันไปจนถึงสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระทั้งหมด

⇒ ชำระหนี้บางส่วนหรือรับสภาพหนี้หลังจากคดีขาดอายุความ

การชำระหนี้บางส่วนหลังจากคดีขาดอายุความ ทั้งที่ไม่ควรจะจ่ายเลย หนี้ที่เราได้ทำการชำระไปแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้สำหรับลูกหนี้ แต่ลูกหนี้ยังสามารถต่อสู้และอ้างว่าขาดอายุความในการปฏิเสธการชำระหนี้ได้เช่นกัน แต่หากรับสภาพหนี้เป็นหนังสือ หรือ ให้ประกันหลังจากที่ขาดอายุความแล้วจะถือเป็น “การรับสภาพความผิด” เพราะลูกหนี้สละประโยชน์เรื่องอายุความแล้ว ซึ่งลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพความผิดนั้น โดยกฎหมายกำหนดให้มีอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความผิดหรือให้ประกัน

**การทำหนังสือรับสภาพหนี้ภายหลังที่หนี้ขาดอายุความแล้ว ไม่มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลง เพราะเมื่อหนี้นั้นขาดอายุความเสียแล้วจึงไม่อาจจะสะดุดหยุดลงได้

ดังนั้นการจะเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้ของลูกหนี้นั้นควรตรวจสอบระยะเวลาให้ดีว่าหมดคดีความไปแล้วหรือยัง ซึ่งตามกฏหมายแล้วนั้นอายุความจะมีระยะเวลา 2 ปี ต่างที่ดีเมื่อกู้เงินมาแล้วนั้นควรจ่ายให้ตรงเวลา และไม่ ผิดนัดชำระเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังตามมาจะดีที่สุด

 READ MORE :