สิทธิประกันสังคมระหว่างลาออก หรือ ว่างงาน

ประกันสังคม การจ่ายในส่วนของเงินเดือนสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบและกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุ การคลอดบุตร การทุพพลภาพ ชราภาพ หรือการเสียชีวิต และ ในส่วนของการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาและการชดเชยรายได้อีกด้วย

โดยผู้ที่มีสิทธิประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน หรือ ลาออก ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ก็ยังสามารถเลือกใช้สิทธิจากประกันสังคมได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีการยื่นในส่วนของ การยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ สำหรับลูกจ้างที่สมัครใจลาออก นอกจากจะได้รับในส่วนของค่าชดเชยต่างๆจากนายจ้างแล้ว หากมีประกันสังคมยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน และสิทธิอื่นๆจากสำนักงานประกันสังคม เมื่อเราพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างแล้ว เรามีหน้าที่ต้องไปแจ้งว่างงานกับสำนักงานประกันสังคม โดยทุกวันนี้สามารถแจ้งทางออนไลน์ได้แล้วผ่าน empui.doe.go.th แต่ถึงแม้จะยื่นเรื่องผ่านออนไลน์แล้วก็ต้องเข้าไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีกครั้งนึงด้วยนะคะ

** ต้องทำการแจ้งว่างงานภายใน 30 วัน หลังจากที่พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

ต้องเป็นผู้ที่จ่ายในส่วนของประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือน ก่อนเป็นผู้ว่างงาน หรือ ถูกเลิกจ้างหรือลาออก โดยไม่มีความผิดตามกฏหมาย จากนั้นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน โดยที่ไม่ต้องรอหนังสือรับรองการลาออกจากงาน นอกจากนี้ในบางกรณีนั้นไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานได้ อาทิ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับในระเบียบการทำงาน ละทิ้งหน้าที่การทำงานของตัวเอง 7 วันติดต่อกัน ประมาทจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายร้ายแรง และไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 เป็นต้น

การรับเงินทดแทนในช่วงที่ว่างงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ไม่เกิน 50% ของเงินเดือน คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิด 15,000 บาท หากเป็นกรณีลาออกจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปีละไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 50% ของเงินเดือน คำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิด 15,000 บาท โดยสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไว้ได้เช่นเดียวกัน

ผู้ที่สามารถรับเงินชดเชยได้ ต้องมีเป็นผู้ประกันตนที่มีสมุดบัญชีผ่าน 11 ธนาคาร อาทิ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับใครที่พึ่งว่างงานหรือถูกเลิกจ้างลาออกจากงาน และมีสิทธิประกันสังคมอยู่นั้นอย่าลืมไปยื่นเรื่องขอรับเงินทดแทนผู้ว่างงานกับสำนักประกันสังคม อีกทั้งสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซน์และแอปพลิเคชั่นที่สำคัญอย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะคะ

 READ MORE :

 

ads
แจกคะแนน 2,500 คะแนน

รับคะแนนสะสม Citi Rewards 5 เท่า เมื่อสมัครบัตร Citi Rewards Card เมื่อช้อปที่ LAZADA หรือ SHOPEE และรับคะแนนสะสมเพิ่ม 7 เท่าในเดือนเกิด แจกคะแนน 2,500 คะแนน เมื่อใช้บัตรครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ 

More Less