ads

เงินได้พึงประสงที่ได้รับการยกเว้นภาษี มีอะไรบ้าง

เข้าสู่ปี 2563 เช่นนี้การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พนักงานออฟฟิศหรือมนุษย์เงินดือนทั้งหลายนั้นต้องยื่นในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ถือเป็นภาษีทางตรงที่จัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร ที่เก็บจากเงินได้ทุกประเภท ตามหลักของเงินสด อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

ในกรณีได้รับข้อยกเว้นภาษีนั้นมีอยู่หลายกรณีที่สำคัญที่หลายคนยังไม่ทราบ ซึ่งเป็นการยกเว้นตามมาตรา 42 สำหรับเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั้นมีหลากหลายประเภทที่ควรต้องรู้ จะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ Promotions.co.th ได้รวบรวมเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอะไรบ้าง?

1 เงินค่าเดินทางซึ่งนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง
เฉพาะส่วนเงินที่ลูกจ้างได้จ่ายทั้งหมดโดยจําเป็นเพื่อการ เดินทางจากต่างถิ่นในการเข้ารับงานเป็นครั้งแรก หรือในการกลับถิ่นเดิมเมื่อการจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้รวมถึงเงินค่าเดินทางที่ลูกจ้างได้รับในการกลับถิ่นเดิม ในการเข้ารับงานของนายจ้างเดิมภายใน 365 วัน

2 เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหน่ง และเงินค่าเช่าบ้าน
เงินเพิ่มพิเศษ เงินค่าเช่าบ้านหรือบ้านที่ให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า สําหรับ ข้าราชการสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

3 เงินได้จากการขาย หรือส่วนลดจากการซื้ออากรแสตมป์หรือแสตมป์ไปรษณียากรของรัฐบาล

4 ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยสลากออมสิน หรือดอกเบี้ยเงินฝากออมสินของรัฐบาล เฉพาะประเภทเงินฝากเผื่อเรียก
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาทตลอดปี
5

เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก
เงินที่ถือเป็นมรดกนั้นเป็นข้อยกเว้น
6 รางวัลต่างๆ
รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการ รางวัลสลากกินแบ่งหรือสลากออมสินของรัฐบาล รางวัลที่ทางราชการจ่ายให้ในการประกวดหรือแข่งขัน ซึ่งผู้รับมิได้มีอาชีพในการประกวดหรือแข่งขัน หรือ สินบนรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทําความผิด
7 ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด เงินที่ได้จากการประกันภัย หรือการฌาปนกิจสงเคราะห์

8 เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะเงิน

ได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการ ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปี

9 เงินที่ได้จากส่วนลดการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

เงินได้จากการจําหน่าย หรือส่วนลดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งของรัฐบาล

10 เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ หรือจ่ายแทนลูกจ้างเป็นค่ารักษาพยาบาล

เงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ ลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทยเท่านั้น
11 เงินช่วยการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร เงินค่าเบี้ยกันดารหรือเงินยังชีพ

เงินที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจซึ่งมิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในอัตราเดียวกับที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ
12 เงินได้ส่วนที่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินใด ๆ

เงินได้ส่วนที่เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานที่ ทําหรือจากการรับทํางานให้ที่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

13 เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร

เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน

14 ดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

15 เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไร

เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไร แล้วแต่กรณีจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

16 เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เฉพาะที่ดินที่ต้องเวนคืน และอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินที่ต้องเวนคืน

17 เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมาย

18 เงินหรือผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อาทิ เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับ เนื่องจากลูกจ้างออกจากงานเพราะตาย ทุพพลภาพหรือ ออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปีบริบูรณ์ เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีสิทธิได้รับจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนื่องจากลูกจ้างออกจากงานก่อนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

19 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศไทย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักรที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวในจํานวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาทตลอดปี

20 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สําหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่ อาศัย โดยจํานองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษี ที่สามารถยกเว้นภาษีได้หลังจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี2563 พร้อมทั้งการยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง

READ MORE :