ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 39 มีผลอย่างไร

ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่พึ่งมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ประกันสังคมก็คือ หลักประกันสำหรับกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และได้มีการจ่ายเงินเข้าสมทบกองทุนประกันสังคม โดยมีสิทธิประโยชน์จากการทำประกันสังคมทั้งในกรณี เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต การคลอดลูก สงเคราะห์บุตรชราภาพ และการว่างงาน สำหรับประกันสังคมมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ และต้องการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หลังจากที่มีเหตุออกจากงานเดิม หรือ ต้องการทำธุรกิจส่วนตัว แต่มีความต้องการในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากประกันสังคม

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ระบุว่า “ผู้ใดเคยเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตาม มาตรา 38 (2) ถ้าผู้นั้น ประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้แสดงความจำนงต่อสำนักงานตามระเบียบที่เลขาธิการ กำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่ง ต้องส่งเข้ากองทุนตาม มาตรา 46 วรรคสอง ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ให้ผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้ง ภายในวันที่ สิบห้าของเดือนถัดไป”

ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (สำนักงานประกันสังคม)

หากขาดส่งประกันสังคมมาตรา 39 เกิน 3 เดือน มีผลอะไรบ้าง?

ขาดส่งประกันสังคมมาตรา 39 เกิน 3 เดือน อาจถูกสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ซึ่งหากให้เข้าใจง่ายๆ คือการถูกยกเลิกสิทธิ์ประกันสังคมที่เราทำ แต่เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้สามารถคืนสิทธิ์ ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

โดย การคืนสิทธิผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ 2561 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ด้วยสาเหตุดังนี้ 1.ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกันตามมาตรา 41 2.ภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน ตามมาตรา 41 และปัจจุบันต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในระบบผู้ประกันตนมาตรา 33

สามารถตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตน ประกันสังคมได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง

หากต้องการตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตน สามารตรวจสอบตั้งแต่วันนี้ – 19 เม.ย. 62 นี้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

  • เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
  • สำนักงานประกันสังคม ได้ทั้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้งพื้นที่ 12 แห่ง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือ สาขาทั่วประเทศ
  • สายด่วน 1506 ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่เคยสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนที่ขาดส่งในส่วนของเงินสมทบสามารถ ได้รับการคืนสิทธิ์ให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนเหมือนเดิม ซึ่งมีผู้ที่ขาดส่งในส่งนของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก แลมีผู้ต้องการกลับคืนสู่สภาพผู้ประกันตนเหมือนเดิม และสิทธิ์ประโยชน์จะได้รับสิทธิ์เช่นเดิม ดังนี้

  • กรณีเจ็บป่วย
  • กรณีคลอดบุตร
  • กรณีทุพพลภาพ
  • กรณีเสียชีวิต
  • กรณีสงเคราะห์บุตร
  • กรณีชราภาพ

*สำหรับเงินสมทบที่ต้องส่งกองทุนประกันสังคม มาตรา 39 อยู่ที่เดือนละ 432 บาท

ยื่นขอคืนสิทธิประกันสังคมแบบไหนได้บ้าง?

การขอคืนสิทธิในการกลับเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถทำได้เพียงมีบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นขอ ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือ สามารถยื่นคำขอทางไปรษณีย์ได้ แนบ สปส. 1-20 ด้วย เมื่อยื่นขอกลับเป็นผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนต่อได้ ณ เซเว่นอีเลฟเว่น หรือ ธนาคาร หลังจากคืนสิทธิแล้วก็สามารถรับสิทธิ์ได้ตามเดิมทุกประการตามเงื่อนไข แต่ถ้าหากไม่ได้อยู่ในกลุ่มการคืนสิทธิ จะต้องเป็นการกลับเข้าทำงานกับนายจ้าง และออกจากงานอีกครั้งจะสามารถสมัครมาตรา 39 ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังออกจากงาน

แต่ทางที่นี่แนะนำว่าไม่ควรขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 จะดีที่สุดค่ะ เพราะถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายเป็นประจำตัวเดือน แต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินมาเงินที่เข้าสู่กองทุนเล่านี้ก็จะเป็นสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่คุณ ตมผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับในระยะยาวอีกด้วยนะคะ

 : READ MORE :