ขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ เป็น 70 ปี มีเงื่อนไขอย่างไร?

แฟนเพจ สำนักงาน ก.พ.

ข้าราชการวัยเกษียณ เฮ ! รัฐบาลสั่งยืดอายุราชการออกไปอีก

จากกระแสข่าวเมื่อต้นปี 2562 ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เล็งขยายอายุราชการ 2 ปี จากเกษียณ 60 เป็น 63 ปี เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ล่าสุด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไปได้ โดยการขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการที่ว่านั้น มีการการต่ออายุเกษียณราชการครั้งแรกไม่เกิน 4 ปี และในครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งสิ้น การขยายอายุราชการออกไปต้องไม่เกิน 10 ปี 

เงื่อนไขในการขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ มีอะไรบ้าง ?

ทำความเข้าใจก่อนว่า การขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ จากเดิม 60 ปี เป็น 70 ปี ตามที่มีกระแสข่าวออกมานั้น เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งยังเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ ใช่ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมดจะได้รับการขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ เป็น 70 ปี เพราะข้าราชการที่ได้รับสิทธิดังกล่าว ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งอยู่ในสาขาที่ขาดแคลน

2. ข้าราชการคนดังกล่าว ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

  • สายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9
  • ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับ 10
  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

ทั้งนี้ ข้าราชการที่เข้าเงื่อนไข ต้องเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างไรก็ดี ข้าราชการที่ได้รับสิทธิขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการออกไปนั้น ไม่จำเป็นต้องรับราชการในตำแหน่งเดิม แต่ตำแหน่งใหม่ก็ต้องมิใช่การกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่

นอกจากแผนขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ เป็น 70 ปีแล้ว สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการขยายอายุเกษียณของข้าราชการโดยตรง ยังได้เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เรื่อง “ส่งเสริมโอกาสในการทำงานหลังเกษียณสำหรับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณอายุและที่เกษียณอายุไปแล้วแต่ยังมีศักยภาพ” อีกด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้เข้าที่ประชุม ครม. หากเรื่องดังกล่าวผ่านที่ประชุม ครม. น่าจะเห็นภาพชัดเจนว่า ทิศทางการส่งเสริมอาชีพข้าราชการหลังเกษียณจะเป็นไปในทิศทางใด

ไม่ว่าสุดท้าย แผนขยายเวลาเกษียณอายุข้าราชการ เป็น 70 ปี จะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ ? แต่สิ่งที่ข้าราชการทุกวัยควรคำนึงถึง คือ การเก็บออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณ รวมถึงการมองหาช่องทางลงทุนเพื่อต่อยอดเงินที่คุณมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนพันธบัตร หรือซื้อกองทุน เป็นต้นการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณ


READ MORE :